Instàncies

Generals

• Sol·licitud general PDF>

Recaptació

• Sol·licitud de bonificació per familia nombrosa IBI PDF>
• Sol·licitud per al pla Museros Plus PDF>
• Sol·licitud de domiciliació bancària PDF>
• Declaració tributària sobre plusvalia PDF>
• Documentació per a la sol·licitud d’exempció per discapacitat PDF>
• Manteniment de tercers PDF>

Urbanisme

• Sol·licitud altes guals PDF>
• Sol·licitud canvi titularitat d’activitat PDF>
• Sol·licitud compatibilitat urbanistica d’activitat PDF>
• Sol·licitud declaració responsable ambiental d’activitat PDF>
• Sol·licitud d’ocupació via pública PDF>
• Sol·licitud de certificat o Informe Urbanístic PDF>
• Sol·licitud comunicació ambiental d’activitat PDF>
• Sol·licitud declaració responsable obra menor + Annex 1 PDF>
• Sol·licitud llicència ambiental d’activitat PDF>
• Sol·licitud llicència d’obres PDF>
• Sol·licitud vivenda primera ocupació PDF>
• Sol·licitud vivenda segona ocupació PDF>
• Sol·licitud permís abocaments PDF>

Serveis Socials

1. Sol·licitud d’ajuda per emergència social PDF>
2. Sol·licitud bonometro PDF>
3. Model de domiciliació bancària PDF>
4. Sol·licitud de xec bebé PDF>
5. Sol·licitud programa d’ocupació social PDF>
6. Sol·licitud targeta daurada PDF>
7. Sol·licitud targeta estacionament diversitat funcional PDF>
8. Instància general PDF>
9. Ajudes en matèria d’habitatge PDF>
10. Justificant d’ajuda PDF>
11. Sol·licitud d’activitats en període estival PDF>
12. Dependència PDF>
13. Escrit per a presentar documentació PDF>
14. Renda valenciana d’inclusió PDF>
15. Tramitació SAD PDF>

Personal RR HH

Sol·licitud processos selectius pdf>

Agricultura i Medi Ambient

 

• Declaració responsable horts socials PDF>
• Sol·licitud horts socials PDF>
• Sol·licitud tancament camins rurals PDF>

Cultura

• Sol·licitud de cessió d’espai públic PDF>

Policia

Sol·licitud de llicencia d’animal potencialment perillós PDF>
Declaració responsable d’animal potencialment perillós PDF>
Declaració responsable d’ús de pirotècnia PDF>
Autorització disminució d’edats d’ús d’artificio PDF>

Associacions

Registre municipal d’associacions veïnals PDF>