Instancies

Generals

• Sol·licitud general PDF>

Recaudació

• Sol·licitud de bonificació per familia nombrosa IBI PDF>
• Sol·licitud per al pla Museros Plus PDF>
• Sol·licitud de domiciliació bancària PDF>
• Declaració tributària sobre plusvalia PDF>
• Documentació per a la sol·licitud d’exempció per discapacitat PDF>

Urbanisme

• Sol·licitud altes guals PDF>
• Sol·licitud canvi titularitat d’activitat PDF>
• Sol·licitud compatibilitat urbanistica d’activitat PDF>
• Sol·licitud comunicació ambiental d’activitat PDF>
• Sol·licitud d’ocupació via pública PDF>
• Sol·licitud de certificat o Informe Urbanístic PDF>
• Sol·licitud declaració responsable obra menor + Annex 1 PDF>
• Sol·licitud llicència ambiental d’activitat PDF>
• Sol·licitud vivenda primera ocupació PDF>
• Sol·licitud vivenda segona ocupació PDF>

Agricultura i Medi Ambient

• Declaració responsable horts socials PDF>
• Sol·licitud horts socials PDF>
• Sol·licitud tancament camins rurals PDF>

Cultura

• Sol·licitud revalidació de la JQCV PDF>
• Solicitud de cesió d’espai public PDF>

Policia

Sol·licitud de llicencia d’animal potencialment perillós PDF>
Declaració responsable d’animal potencialment perillós PDF>