SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PUBLICA 2023.

Per part de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació Provincial de València, per acord de 23/05/2023, dins del programa de Salut Pública per a l’exercici 2023, s’ha concedit a l’Ajuntament de Museros una subvenció per import de 2.000 €, per a dur a terme la desratització, desinsectació i desinfecció del municipi de Museros.