Serveis Socials de Museros

Els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Museros es configuren com el primer nivell d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Estan orientats a garantir una atenció integral, de caràcter individual, familiar o comunitari a les persones que accedisquen al sistema. Estan formats per un conjunt de prestacions i serveis, estratègies i projectes destinats a la prevenció; a la promoció de l’autonomia personal de caràcter integral; a l’atenció de les necessitats personals, familiars i socials, i a la garantia de la inclusió social.

L’equip d’intervenció dels Serveis Socials del municipi està format per les figures professionals següents:

– Treballadores socials.

– Educadores socials.

– Tècnica d’integració social.

– Psicòloga.

A més d’altres professionals com:
– Assessora jurídica: desenvolupa prestacions d’assistència tècnica i jurídica per a l’adequada protecció i per a l’exercici dels drets de les persones.

– Agent d’igualtat: garanteix la incorporació de la perspectiva de gènere, en promoure la participació, impulsar plans d’igualtat i realitzar actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques d’àmbit local.

Els Serveis Socials estan situats en el Centre Social de Dia a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87.

– Telèfon de contacte: 960262153

– Les treballadores socials atendran el públic dilluns i dimecres mitjançant cita prèvia.

– Les consultes telefòniques s’atendran els divendres.

– Correu electrònic per a consultes serveissocials@museros.es

 

Els serveis dels quals es disposa són: