Pla Reacciona 2021 – Diputació de València

PLA REACCIONA 2021. MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
SUBVENCIÓ DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Per acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial de València, en sessió de data 26 d’octubre de 2021, es va acordar concedir a l’Ajuntament de Museros ajuda per import de 72.454,80 €, per a la millora del cicle integral de l’aigua en 2021, inclòs en el PLA REACCIONA 2021, l’acord del qual es va publicar en el BOP núm. 216, de 9 de novembre de 2021.

Dins d’aquest Pla REACCIONA 2021, s’emmarca aquest projecte mitjançant el qual l’Ajuntament de Museros projecta substituir col·lectors en la C/ Orde de Sant Jaume i Av. Corts Valencianes per a eliminar els regruixos que impedeixen la correcta evacuació de les aigües.