Punt d’Informació Cadastral

El Punt d’Informació Cadastral és una oficina autoritzada per la Direcció General del Cadastre a l’Ajuntament on els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació cadastral.

Està situat en l’Oficina Tècnica Municipal, en el Centre Social de Dia, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87, de Museros.

Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.00 h.

El Punt d’Informació Cadastral ofereix els serveis següents:
• Informació de caràcter general i particular d’immobles.
• Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
• Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
• Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
• Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, sobre els immobles de la seua titularitat.
• Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral del sol·licitant.