Gabinet Psicopedagògic Municipal

 

El Gabinet Psicopedagògic és un servei municipal d’orientació educativa, psicopedagògica i professional que desenvolupa la seua tasca en diferents àmbits.

Des de l’àmbit educatiu, el Gabinet intervé en el centre d’educació infantil i primària de Museros i en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal. Participa en el suport tècnic i en l’assessorament psicopedagògic en aquests centres en qüestions com:

  • Assessora el professorat en el tractament de la diversitat i en el disseny de procediments i instruments d’avaluació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Col·labora en la prevenció i detecció de les condicions que dificulten o faciliten el desenvolupament personal i el procés d’aprenentatge de l’alumnat i en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
  • Realitza l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
  • Realitza l’avaluació i la valoració psicopedagògiques de l’alumnat amb necessitats educatives especials per a la determinació de l’escolarització més adequada i, si es cau, l’elaboració de la proposta d’adaptació curricular corresponent.
  • Participa en l’assessorament a les famílies i participa en el desenvolupament de programes formatius de pares de l’alumnat.

Des de l’àmbit psicoterapèutic, el Gabinet realitza intervencions en psicoteràpia individual, familiar, de parella, de grup… en actuar des de la pràctica clínica i des del desenvolupament personal.

Des de l’àmbit social, el Gabinet forma part de l’equip municipal de Serveis Socials, on desenvolupa les tasques d’informació, detecció i derivació a les treballadores socials de qualsevol problemàtica derivada de menors, dona, família, etc.

Un servei a càrrec de:
Rosa M. Sepúlveda Moreno, psicòloga

A el CEIP de Blasco Ibáñez:
• Edifici de primària: dilluns, dimecres i dijous de 09.00 h a 15.00 h
• Edifici d’infantil: dimarts i divendres de 09.00 h a 13.00 h

A l’Ajuntament:
• Divendres, de 13.00 h a 15.00 h, amb cita prèvia.

Sol·licitar cita prèvia en el telèfon 665 595 515 o escrivint a psicologa@museros.es