Primera edició

Octava reunió

26 de gener de 2021

A causa de l’agreujament dels contagis per Covid-19, es convoca novament la sessió a través del canal GoogleMeet. Hi assisteixen 7 persones.
L’objectiu de la mateixa és mamprendre l’últim bloc temàtic de la I edició del Fòrum Veïnal: la identificació d’actius per a la salut.
Així doncs, les dinamitzadores del projecte expliquen en l’encontre, amb el suport de diapositives compartides en pantalla, què són els actius de salut i per què és important detectar-los, en coherència amb el desplegament del IV Pla de Salut en Museros. Tot seguit, han mostrat el qüestionari en línia que passaran als i les membres del Fòrum per tal d’identificar-los, incidint en la rellevància de justificar per què es considera que aporten salut i benestar al poble en el moment present.
A fi que el treball de detecció d’actius siga el més ampli i representatiu possible, les dinamitzadores passaran un videotutorial a les persones membres del Fòrum que no han pogut assistir a la sessió, de manera que també responguen al qüestionari en línia amb coneixement de causa.
D’una altra banda, es comenta que la Mesa Tècnica Intersectorial, configurada pel personal tècnic de l’Ajuntament de diverses àrees relacionades amb la salut integral (cultura, benestar, educació, desenvolupament local, centre de salut…) també rebrà la formació sobre els actius de salut i emplenarà el qüestionari. Així s’obtindrà un mapa més complet dels factors i recursos disponibles per prescriure. Llavors, s’intentarà programar una sessió de devolució conjunta, és a dir, un encontre en línia amb el personal tècnic i el Fòrum Veïnal, per tal de compartir el resultats del formulari i validar de manera col·lectiva la informació generada.
Finalment, s’agraeix el compromís i la disponibilitat, i s’informa que pròximament es farà una reunió amb l’equip directiu dels centres escolars, alcaldia, regidories d’Infància, Mobilitat i d’Educació, cap de policia i AMPEs per valorar el desenvolupament de l’acció pública per la mobilitat sostenible, impulsada pel Fòrum el passat 18 de desembre de 2020. A propòsit d’açò, diverses persones recorden de nou que el Fòrum mateix la considerà exitosa i manifestà la necessitat de replicar-la periòdicament fins que es puga consolidar el projecte dels entorns escolars segurs i la urgència de facilitar el trajecte des del barri de la Venta.