TARGETA DAURADA

7 des., 2021

Tots els beneficiaris de la TARGETA DAURADA, concedides amb anterioritat a l’1 de juliol de 2020 han de renovar la seua concessió (les targetes tenen dos anys de validesa).
Per a obtindre-la, totes les persones usuàries de la Targeta Daurada poden acudir al Centre Social de Dia en horari de 9.00 a 14.00 h i sol·licitar i/o renovar la targeta abans del 30 de setembre de 2021, amb prioritat per a aquelles targetes que caduquen pròximament.

Requisits:
Ser major de 65 anys.
Residir i estar empadronat a Museros, amb una antiguitat de 12 mesos, com a mínim.
No percebre pensions, amb quanties superiors a 1,7 vegades l’IPREM.
No percebre ingressos de qualsevol altra naturalesa, que superen els 3.000 € anuals, a excepció de la pensió.

Documentació que s’ha d’aportar:
Fotocòpia del DNI o document equivalent del demandant.
Certificat de pensions i vida laboral, en cas de certificat de pensions negatiu.
Fotocòpia de la declaració de l’IRPF 2020 o certificat negatiu de l’Agència Tributària si no l’ha realitzada, o en el seu cas Model d’autorització de l’interessat perquè l’ajuntament puga obtindre dades de l’agència estatal d’administració tributària.

NOTA:
Les targetes emeses amb anterioritat a juliol 2020 deixaran d’estar operatives el 30 de setembre 2021.