Pla Museros Plus

Amb el Pla Museros Plus, podrà pagar en 10 quotes mensuals, de febrer a novembre, els seus impostos locals (IBI, IVTM, guals i IAE), i et beneficiaràs d’un 2 % de bonificació sobre el total a pagar.

Per a sol·licitar-lo, només cal presentar la sol·licitud abans del 15 de desembre en les oficines de l’Ajuntament de Museros, a tavés de la seu electrònica  o través de l’OTAM.

Sol·licitud:

1. Definició

El Pla Museros Plus és un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte del deute anual estimat corresponent als rebuts de padró següents: IBI, IVTM i taxa per l’aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles i impost sobre activitats econòmiques.

No es cobraran interessos de demora, sempre que es paguen les fraccions en els terminis indicats.

2. Requisits

a) No tindre deute pendent en executiva amb l’Administració municipal.

b) La quota mínima que resulte d’aplicar a la suma dels tributs assenyalats en el paràgraf 1 la periodicitat dels pagaments seleccionats per la persona interessada, no podrà ser inferior a 20 €.

c) Haurà de domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un únic compte.

3. Periodicitat dels pagaments

Serà mensual. Consistirà en deu quotes el cobrament de les quals es realitzarà els dies 10 de cada mes, del 10 de febrer al 10 de novembre tot dos inclosos.

4. Sol·licitud

La persona interessada a acollir-se al Pla Museros Plus haurà de presentar la sol·licitud abans del 15 de desembre de l’exercici anterior al qual es refereix la petició. A partir d’aqueix moment, quedarà adherida al Pla Museros Plus per a tots els objectes tributaris dels quals siga titular i que es troben gravats per algun dels tributs enumerats en l’apartat 1, excepte que l’Ajuntament de Museros comunique la denegació per incompliment dels requisits.

Si el responsable del servei que gestiona la sol·licitud estimara que aquesta compleix els requisits exigits per a la seua concessió, podrà elaborar la proposta de resolució del Pla Museros Plus sol·licitat i notificar-la a la persona interessada. Una vegada dictada la resolució per l’òrgan competent, si aquesta coincideix en tots els seus termes amb la proposta de resolució notificada a la persona interessada, quedarà alliberada l’Administració municipal de l’obligació de notificar a l’interessat o a la interessada la resolució, sempre que aquest extrem li anara així comunicat a la persona interessada en el moment de notificar-se-li la proposta de resolució i se li haja advertit de l’obligació de realitzar els pagaments en les dates o terminis fixats en aquesta proposta, excepte que reba notificació en sentit contrari abans de l’inici d’aquests terminis de pagament.

5. Quotes

D’acord amb les dades que té en el seu poder, l’Administració efectuarà una estimació de l’import de les quotes que l’interessat o la interessada ha de pagar en cada fracció. L’import de l’últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia dels rebuts corresponent a l’exercici i les quantitats abonades en els terminis anteriors. En qualsevol moment, la persona interessada podrà efectuar el pagament d’una sola vegada de totes les quotes no vençudes, i ser baixa en el Pla.

6. Descompte

Aquells que s’acullen a aquest sistema, i atenguen puntualment les mensualitats que se li giren pel banc, gaudiran d’un 2 % de descompte sobre el total del deute inclòs en el Pla Museros Plus.

7. Termini

Sempre abans de l’1 de desembre, l’interessat o la interessada haurà de comunicar expressament, a l’Ajuntament de Museros, qualsevol canvi en les dades de l’adhesió inicial, referida a periodicitat dels pagaments, rebuts inclosos o número de compte, que produirà efectes en l’exercici següent.

8. Condició

Per a obtindre un certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol dels tributs acollits a aquesta modalitat de pagament, serà necessari que s’haja produït el pagament íntegre d’aquest tribut.

9. Duració

La sol·licitud farà efecte per als següents períodes voluntaris de pagament, i tindrà validesa per temps indefinit per als rebuts per als quals es va sol·licitar, sempre que no existisca manifestació expressa en contra del subjecte passiu i no deixen de realitzar-se els pagaments en la manera establida. Per a renunciar a aquesta modalitat de pagament, la persona interessada haurà d’abonar tots els rebuts dels quals haja finalitzat el període voluntari de pagament.

10. Falta de pagament

Des del moment en el qual l’Administració tinga coneixement de l’impagament d’un dels terminis, podrà deixar de carregar els terminis següents, i es considerarà cancel·lat el fraccionament. En aqueix moment, el règim de pagament anual passarà a ser el general, amb els terminis normals en voluntària. Si el deute estiguera vençut, es procedirà al seu cobrament per les vies legalment establides. Les quantitats ingressades en l’exercici pel Pla Museros Plus s’aplicaran, en primer lloc, als pagaments ja vençuts i la quantitat sobrant als pagaments futurs a criteri de l’Administració, es tindran en compte els imports que no cobrisquen els documents de cobrament, i s’indicarà si queden quantitats pendents d’ingressar.

Bonificacions o exempcions a l’IBI

1. Família nombrosa
a) Categoria general: bonificació en la quota del 70 % amb un límit màxim de 300 €.
b) Categoria especial: bonificació en la quota del 80 % amb un límit màxim de 300 €.
És condició indispensable que siga habitatge habitual i el termini de sol·licitud és fins al 28 de febrer per als rebuts de l’exercici en curs.
2. Energia solar
a) Per a producció d’aigua calenta sanitària: bonificació del 33 % de la quota i amb els límits establits quan es complisquen els requisits fixats en l’ordenança fiscal reguladora.
b) Per a producció d’energia elèctrica en el percentatge determinat en la taula A per a consum propi: bonificació del 33 % de la quota i amb els límits establits quan es complisquen els requisits fixats en l’ordenança fiscal reguladora.
En cas d’habitatges subjectes al règim de propietat horitzontal, la sol·licitud de bonificació la presentarà la representació de la comunitat de propietaris.
El termini de sol·licitud és fins al 28 de febrer per als rebuts de l’exercici en curs.

Bonificacions o exempcions en l’IVTM

1. Exempció del 100 % per a persones amb diversitat funcional amb grau igual o superior al 33 %, d’acord amb el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals.

2. Bonificació del 100 % per a vehicles qualificats d’històrics o amb una antiguitat mínima de 25 anys, d’acord amb el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i l’ordenança fiscal.

3. Bonificacions per a vehicles no contaminants:
a) Del 75 % en la quota incrementada de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, els vehicles classificats com a “zero emissions”.
b) Del 50 % en la quota incrementada de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, els vehicles classificats com a “eco”.
La petició de l’exempció i de les bonificacions anteriors haurà de realitzar-se abans de la data de meritació de l’impost (1 de gener ). Si la bonificació se sol·licita posteriorment a aquesta data, la bonificació s’aplicarà a partir del període impositiu següent.
Totes les bonificacions anteriorment descrites, estan condicionades tant a estar al corrent del pagament de tributs municipals, com a estar empadronat o empadronada en el padró municipal d’habitants del municipi.

Información útil