Bonificació del IBI per família nombrosa

Tipus de bonificació segon la condició de família nombrosa:

C.1) Família Nombrosa de categoria General (atenent el que s’entén per la mateixa en l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses o norma aplicable posterior sobre aquest tema).

Tindran dret a una bonificació del 70% la quota íntegra de l’Impost amb un límit màxim de deducció de 300 € els subjectes passius que ostenten la condició de famílies nombroses de categoria general en la data de la meritació corresponent al període impositiu d’aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual familiar.

C.2) Família Nombrosa de categoria Especial (atenent el que s’entén per la mateixa en l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses o norma aplicable posterior sobre aquest tema).

Tindran dret a una bonificació del 80% la quota íntegra de l’Impost amb un límit màxim de deducció de 300 € els subjectes passius que ostenten la condició de famílies nombroses de categoria especial en la data de la meritació corresponent al període impositiu d’aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual familiar.

La sol·licitud de la present bonificació podrà realitzar-se en qualsevol moment durant l’exercici, si bé només les sol·licituds rebudes fins al 28 de febrer faran efecte sobre els rebuts d’IBI de l’exercici en curs. La resta de les sol·licituds rebudes suposaran, si es cau, una bonificació en el rebut de l’exercici següent.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la documentació que acredite la condició de família nombrosa de categoria especial.

 

Descarregar Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa
Document Adobe Acrobat

Informació útil