Urbanisme

La funció de l’Àrea d’Urbanisme és la definició i gestió del model d’evolució urbana del municipi de Museros en el seu conjunt. Així mateix li correspon la planificació i execució de les grans infraestructures municipals i la gestió del patrimoni municipal.

Exerceix funcions de control dels actes d’ús, transformació i edificació del sòl mitjançant la tramitació de llicències i declaracions responsables, així com, de protecció de la legalitat urbanística.

L’objectiu fonamental de la Regidoria és vetlar per un desenvolupament equilibrat i sostenible, propiciant l’accés de tots els ciutadans a les xarxes d’infraestructures de la ciutat.