Ús d’articles pirotècnics per menors

El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana, en què s’utilitzen artificis pirotècnics (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6475), de 8 de març de 2011, dictat a l’empara de la disposició addiciona 6a del RD 563/2010, de 7 de maig, en l’article 7 permet que en les celebracions festives organitzades, realitzades per consumidors reconeguts com a experts i en les celebracions particulars de caràcter familiar, singular o esporàdic puguen participar els menors d’edat d’acord amb les condicions i requisits previstos en la normativa en vigor sobre la matèria.
Així mateix, el Decret 19/2011 permet la rebaixa de les edats per a l’ús d’articles pirotècnics. D’aquesta manera, els productes amb marcat CE de categoria 1, de molt baixa perillositat i nivell sonor insignificant (bombetes, mine petards, bengales), podran ser utilitzats pels xiquets a partir de 8 anys, i els de categoria 2 (articles de baixa perillositat i baix nivell sonor, que han de disparar-se a l’aire lliure en zones delimitades com són els xinesos, les fonts o els voladors), per xiquets a partir de 10 anys.
Per aquest motiu, el pare, la mare o el tutor, tutora o titulars de la pàtria potestat hauran d’autoritzar als seus fills menors a utilitzar el material i manifestar que disposen de formació suficient perquè no es produïsquen accidents, i també, de la seua utilització segura, i per consegüent s’autoritza, sota la seua responsabilitat, que el menor utilitze artificis de la categoria indicada sempre que aqueix ús siga sota la supervisió d’un adult. Aquesta autorització es troba disponible a la pàgina web i a les oficines d’atenció al públic de l’Ajuntament de Museros.