Programa Unitat de Respir

En els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Museros, s’emmarca el servei d’autonomia personal. Des d’esta àrea, es desenvolupa el Programa unitat de respir.

EN QUÈ CONSISTIX EL PROGRAMA UNITAT DE RESPIR?

Es tracta d’un programa que es donarà, per primera vegada al municipi, dirigit a persones majors de 65 anys o amb diversitat funcional i empadronades al municipi de Museros, i que necessiten una atenció continuada.
La unitat de respir permet que les persones usuàries que no poden estar soles al seu domicili siguen ateses durant el matí i, així, possibilitar que els familiars tinguen un temps de respir.
L’objectiu principal del programa és oferir un espai en el qual els usuaris i les usuàries puguen romandre i realitzen activitats terapèutiques adequades a cadascun d’ells i d’elles, mentre la persona cuidadora pot conciliar vida familiar i laboral, a més de reduir la càrrega associada a les tasques de cura.
La finalitat d’este programa pretén ser un suport per als familiars, i previndre, així, situacions de càrrega i d’estrés, i que les persones dependents romanguen en un entorn segur.

ON I EN QUIN HORARI ES DESENVOLUPARÀ EL PROGRAMA UNITAT DE RESPIR?

Al Centre Social, situat a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87, del municipi de Museros.
De dilluns a divendres, en horari de 10.00 h a 13.30 h.

REQUISITS D’ACCÉS

Només podran accedir al servei persones que estiguen empadronades al municipi majors de 65 anys, que tinguen reconegut un grau de dependència o sol·licitada la valoració (s’acolliran persones que es troben en un nivell de dependència física o cognitiva, lleu o moderada, i excepcionalment, els casos de persones amb deterioració major seran valorats per la Comissió de Valoració d’Ajudes de Serveis Socials de l’Ajuntament de Museros), i persones amb diversitat funcional amb un certificat acreditatiu.
No podran accedir aquelles persones que per presentar greus trastorns de conducta puguen alterar la convivència de la resta d’usuaris i usuàries.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de febrer de 2024, i romandrà obert durant tots els mesos de l’any.
Places limitades. Ordre d’admissió per registre d’entrada, sempre que complisquen els requisits.
Per a més informació, sol·liciteu cita prèvia al telèfon 962062153.