Protocol contra la violència de gènere

En el passat ple de febrer, l’Ajuntament de Museros aprovà, per unanimitat, un protocol d’actuació contra la violència de gènere per prestar un bon servei d’assessorament i protecció des del minut 0 de detecció d’un cas de maltractament.

Les dades de casos es mantenen constants i Museros, per desgràcia, coneix el problema de primera mà. Aquest fet, a més que els governs locals, dins del marc de competències, tenen l’obligació de promoure i aplicar totes les mesures a l’abast per aconseguir-ne l’eradicació, ha portat l’actual equip de govern de Museros a treballar de valent per elaborar un protocol d’actuació en el qual es coordinen i col·laboren els quatre sectors professionals implicats en matèria de violència de gènere: policia local, treballadores socials, sanitat (Centre de Salut) i educació (escoles locals).

La violència de gènere ha sigut reconeguda com un problema de salut pública, segons l’OMS, a causa de l’important impacte que provoca tant de manera directa sobre la víctima com en la seua família i entorn social. El fet de tindre un protocol d’actuació davant d’aquest tipus de casos facilitarà l’actuació de tots els professionals, perquè s’han compromés a estar totalment coordinats i extraure’n la màxima informació possible des del seu àmbit la qual cosa que repercutirà en una millor actuació conjunta. A més, pretén ser un instrument pràctic i ajustat als mitjans disponibles d’aquest ajuntament de manera que la derivació, el tractament i el seguiment amb en una atenció més personalitzada.