Període d’inscripció des del 2 de març ampliat fins al 13 d’abril.

Sorteig de 10 targetes moneder de 50€ entre els votants de Comerç Excel·lent

BASES DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS M AL COMERÇ 2023

L’objectiu fonamental d’aquestes bases és la convocatòria dels premis M a la Trajectòria Comercial, Excel·lent, Innovador i Iniciativa Emprenedora, mitjançant els quals l’Ajuntament de Museros pretén donar suport a la cultura de la qualitat, de la innovació, a la trajectòria del teixit comercial del municipi i secundar les iniciatives emprenedores que dones i homes puguen portar a terme.
El concurs pot realitzar-se gràcies a l’organització de l’Ajuntament de Museros, de l’Àrea de Comerç, i també, gràcies a la col·laboració dels Comerços Associats de Museros (CAMU) i de la Caixa Popular.

BASE PRIMERA: OBJECTE I NOMBRE DELS PREMIS
L’objectiu d’aquesta convocatòria és:
Premiar el xicotet comerç i els serveis de restauració de Museros (bars, restaurants i cafeteries) que es distingisquen per la seua trajectòria, qualitat, innovació i emprenedora.

Comerç
El nombre de comerços premiats serà d’un màxim de quatre i cadascun dels premis s’atorgarà sobre la base de les distincions a les quals opten i en cadascuna de les categories següents:

M al Comerç a la Trajectòria Comercial d’aquelles candidatures que obtinguen la major puntuació del comitè d’avaluació en aquesta distinció.
D’aquesta manera, la convocatòria d’aquest premi té com a objectiu reconéixer els qui desenvolupen durant molts anys el seu treball i activitat comercial al poble de Museros, i que compten amb una trajectòria rellevant, i d’altra banda, valorar l’esforç de adaptació, renovació, innovació i millora en la atenció als clients, sobre tots en aquells comerços tradicionals que són els que més pateixen la competència de les grans superfícies o de les plataformes de vendes en línia.

M al Comerç Excel·lent d’aquelles candidatures que obtinguen el major nombre de vots de la ciutadania en la votació mitjançant el lloc web de l’Ajuntament de Museros. Els ítems que avaluarà la ciutadania en aquesta distinció es basaran en aspectes com la proximitat, la professionalitat, la relació qualitat-preu, l’amabilitat, el tracte amb la clientela, l’ús del valencià, la sostenibilitat, etc. Se sortejaran 10 targetes moneder de 50 € entre els votants que aporten el nom i el telèfon mòbil, per a consumir als comerços de CAMU, i serà aquesta entitat i la Caixa Popular de Museros les que es faran càrrec de les anteriors targetes. Cada ciutadà o ciutadana podrà emetre un únic vot.

M al Comerç més Innovador d’aquelles candidatures que obtinguen la major puntuació del comité d’avaluació en aquesta distinció. Entendrem per acció innovadora les millores en els productes i en els serveis en la gestió empresarial, organitzacional i de màrqueting, pel que fa al sector en el qual es desenvolupa. Es tracta de reconéixer la diferenciació generada, el valor afegit i l’avantatge competitiu de la iniciativa quant a unes altres iniciatives ja existents o no, així com qualsevol altra acció a considerar que contribuïsquen a l’objectiu del premi.

M Iniciativa Emprenedora d’aquelles candidatures que obtinguen la major puntuació del comité d’avaluació en aquesta distició (dones o homes que realitzen alguna activitat emprenedora, que siguen titulars en la gestió o en la representació del negoci, si és una persona jurídica) que destaquen en el perfil emprenedor, el foment de la conciliació de la vida familiar i laboral, el foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i qualsevol altra acció que es considere que contribueix a l’objectiu del premi. L’objectiu principal d’aquest premi és contribuir al reconeixement d’aquelles activitats ja existents, i a les iniciatives de recent creació, portades a terme per dones o homes, per promoure i impulsar l’emprenedoria, i en general, aquelles iniciatives amb projectes que promoguen nous canals de negoci.

Tots els premis de comerç s’ajustaran a les condicions següents:
– Una mateixa persona física o jurídica podrà optar a totes les categories, que serà premiada únicament en la distinció en la qual obtinga major puntuació o major nombre de vots.
– Aquell o aquella que siga premiat o premiada en la categoria de comerç excel·lent no podrà optar a obtindre premi en la resta de categories.
– No podrà ser beneficiari o beneficiària d’aquests premis cap membre de la comissió d’avaluació, ni de les deu targetes moneder anteriorment indicades.

BASE SEGONA: PREMIS O DOTACIÓ ECONÒMICA
Els premis en la categoria M al Comerç, en cadascuna de les distincions, seran dotats amb una targeta amb un valor de 700 €, en les categories següents:
M a la Trajectòria Comercial
M al Comerç Excel·lent
M al Comerç més Innovador
M a la Iniciativa Emprenedora
Aquests premis estan subjectes a les retencions de l’IRPF corresponents o a la norma tributària corresponent.

BASE TERCERA: PRESSUPOST
L’import destinat a aquests premis és de 2.800,00 €, el finançament dels quals s’efectuarà a càrrec de la partida pressupostària 4.4311.22706 del pressupost municipal.

BASE QUARTA: REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Totes les candidatures als premis hauran de complir els requisits que a continuació s’indiquen, excepte les candidatures al premi a la Iniciativa Emprenedora, les quals no hauran de complir necessàriament el fet d’haver iniciat l’activitat amb anterioritat als dotze mesos previs a la publicació de les bases.

Els requisits de participació són:
a) Podran concórrer a aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques titulars d’un comerç al detall situat a Museros que hagen iniciat la seua activitat en els dotze mesos previs a la publicació de les bases, amb local obert al públic i per a clients en general, amb horari comercial durant la setmana.
b) No trobar-se incurs en cap dels supòsits contemplats en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Museros. A aquest efecte, l’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions adients.
d) Tindre concedida l’autorització administrativa corresponent que permeta l’exercici de l’activitat, en cas necessari.

L’acreditació del requisit a) es farà mitjançant la presentació de la documentació a la qual es refereix la base cinquena i els requisits del b) al d), mitjançant la declaració responsable inserida en la sol·licitud.

El comerç que opte a la distinció de Comerç Excel·lent s’elegirà pel major nombre de vots en la distinció, entre aquelles candidatures que obtinguen el major nombre de vots de la ciutadania en la votació mitjançant el lloc municipal web de l’Ajuntament de Museros.

BASE CINQUENA: LLOC, TERMINI I MANERA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DE LA VOTACIÓ, SI ESCAU
Aquestes bases es faran públiques al tauler d’anuncis tant de la seu electrònica de l’Ajuntament, com en el situat a la casa consistorial, en el portal de transparència i en el lloc municipal web www.museros.org, una vegada estiguen correctament aprovades, amb la qual cosa s’iniciarà la convocatòria dels premis.

Les sol·licituds es presentaran en el model normalitzat inclòs en l’annex I, fitxa candidatura als Premis M, i hauran d’estar correctament omplides i firmades per la persona sol·licitant; estaran disponibles en els mateixos mitjans abans indicats i les persones sol·licitants hauran d’indicar la distinció o les distincions a les quals opten i caldrà que incloguen una breu descripció dels mèrits, que, al seu parer, els fan mereixedors o mereixedores del guardó per al seu comerç o a la iniciativa emprenedora.

A les sol·licituds, s’haurà d’adjuntar la documentació que acredite el compliment dels requisits de participació indicats en la base quarta i, per a això, s’ha elaborat l’esmentada fitxa, que es presentarà omplida i amb la documentació següent:
– Si és persona física: DNI o document equivalent.
– Si és persona jurídica: poders de la persona administradora i DNI o document equivalent d’aquesta.
– Certificat actualitzat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
– Documentació gràfica i visual addicional que considere rellevant transmetre al jurat per a avaluar la seua candidatura, com ara fotos, imatges, publicitat corporativa… Aquesta documentació es presentarà amb caràcter opcional.

El termini de presentació de les sol·licituds, o candidatures de comerços, serà des del dia següent a la publicació del corresponent edicte al tauler d’anuncis tant de la seu electrònica de l’Ajuntament, com en el situat a la casa consistorial, en el portal de transparència i en el lloc municipal web www.museros.org, des del dia 2 de març de 2023 fins al 3 d’abril de 2023.

Les sol·licituds, hauran de presentar-se preferentment per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Museros. Així mateix, es podran presentar de manera presencial en les oficines municipals i per qualsevol dels mitjans previstos i establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, sempre, dins del termini establert en les bases d’aquesta convocatòria.

Per a la identificació de l’usuari o de la usuària en aquesta seu, l’Ajuntament de Museros admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve.

Si la persona sol·licitant no disposa dels sistemes de firma indicats, haurà d’acudir a la representació mitjançant una persona que sí que dispose d’aquesta, i acreditarà la representació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que haurà de subscriure la sol·licitud corresponent.

Serà objecte de publicació en el lloc municipal web d’aquest ajuntament en el termini temporal en el qual la ciutadania podrà realitzar les seues votacions a la distinció Comerç Excel·lent, entre les candidatures presentades a aquest premi.

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació sense reserves d’aquestes bases, i la decisió de la comissió d’avaluació.
BASE SISENA: JURAT, CONCESSIÓ I SEGUIMENT

Per tal de valorar les candidatures presentades en cadascuna de les categories sobre la base dels termes plantejats en les diverses distincions (contemplades en el la base I), l’Ajuntament ha constituït una comissió d’avaluació formada per:
– Presidenta: alcaldessa de l’Ajuntament de Museros.
– Secretària: administrativa de contractació de l’Ajuntament de Museros.
– Vocals:
o Regidor de l’Àrea de Comerç.
o President de l’Associació de Comerços de Museros (CAMU) o persona en qui delegue.
o Director de l’oficina Caixa Popular de Museros.

La comissió avaluadora té facultat per a realitzar, mitjançant els seus membres, totes aquelles comprovacions que consideren necessàries per a la millor qualificació dels mèrits presentats per cadascuna de les candidatures.

El jurat elevarà, a la Junta de Govern Local, la proposta dels premis que s’han d’atorgar, que serà l’òrgan competent per a resoldre la concessió del premi. La resolució de la Junta de Govern Local es farà pública en els mitjans de difusió indicats en la base cinquena, sense perjudici de la corresponent notificació a la persona o persones guanyadores dels premis, el veredicte del jurat serà inapel·lable.

La Junta de Govern Local, a proposta del jurat, tindrà la facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris en tot allò que no s’ha previst en aquestes bases. Per això, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu reglament de desplegament.

BASE SETENA: LLIURAMENT DE PREMIS I PUBLICITAT
El lliurament d’aquest premi implica:
1. L’acceptació per part de les persones beneficiàries de la seua participació en l’acte de lliurament dels premis; a aquest efecte, es publicitarà tant la imatge de l’empresa o de l’entitat com l’acte de lliurament dels premis en els mitjans de comunicació que es consideren adients.
2. Procedir a la seua inclusió en una llista de persones beneficiàries d’ajudes de l’Ajuntament.
3. S’informa que aquest ajuntament comunicarà, a l’Administració Tributària de l’Estat, la relació de les persones perceptores d’aquesta subvenció, d’acord amb l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i amb l’article 33.3 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i dels procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, als efectes adients.

BASE VUITENA: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals les dades de caràcter personal seran tractades per l’Ajuntament de Museros i seran incorporades als sistemes de tractament ajudes per concurrència competitiva, la finalitat de la qual és la tramitació, formalització, desenvolupament i justificació dels expedients presentats per a les ajudes per concurrència indicades, segons la normativa vigent de l’Ajuntament de Museros (Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Les seues dades seran conservades durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es derivaren d’aquestes finalitats i del tractament de les dades, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, posteriorment seran conservades en compliment dels períodes establerts en la normativa d’arxius i patrimoni documental espanyol (Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i Llei 7/2011, de 3 de novembre, de documents, arxius i patrimoni documental d’Espanya).

Així mateix, i a l’efecte de donar compliment a l’article 18 de la Llei General de Subvencions, la concessió d’aquesta subvenció implica l’acceptació de les bases de participació i la seua possible inclusió en una llista de persones beneficiàries d’aquest ajuntament, les llistes es podrien publicitar pels mitjans que aquesta entitat considere oportuns. També implica la participació en l’acte de lliurament dels premis M, la qual cosa pot suposar l’aparició com a notícia en mitjans de comunicació.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal, i revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, en dirigir la seua petició juntament amb el document oficial que li acredite al nostre delegat de protecció de dades en l’adreça postal de l’Ajuntament o mitjançant l’adreça de correu electrònic dpo@museros.es.

Si desitja plantejar una reclamació pel que fa al tractament de les seues dades per l’Ajuntament de Museros, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, carrer de Jorge Juan, 6, de Madrid (28001), www.agpd.es.

Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, podrà consultar www.museros.es/politicadeprivacidad.