Política de privacitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, posem en el seu coneixement que l’Ajuntament de Museros, amb CIF P4617900H i domicili a la plaça del Castell, de Museros (46136) és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc www.museros.es.

L’Ajuntament de Museros, posseeix a més del domini actual (www.museros.es), els dominis ayunt-museros.com i ajunt-museros.com, i per tant, aquesta política de privacitat és vàlida per a aquests dominis.

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça abans indicada o bé al correu electrònic museros@museros.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta política de privacitat descriu la manera en què tractem les seues dades personals (per exemple la recollida, l’ús, la comunicació, la conservació i la protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a persona interessada.

L’Ajuntament de Museros és el responsable del tractament i de la recollida, de l’ús, de la comunicació, de la conservació i de la protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, regles i polítiques internes o de qualsevol normativa nacional aplicable.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i amb el nou Reglament general (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, amb aquest document, Ajuntament de Museros informa:

Identitat i dades de contacte del responsable

La nostra informació identificativa:
Ajuntament de Museros

Pot contactar amb nosaltres:
Per correu postal: plaça del Castell, 1 – 46136 Museros
Per correu electrònic: museros@museros.es
Per telèfon: 961441680
Per web: www.museros.org

L’informem que d’acord amb el RGPD, en el seu article 37.1, es recull l’obligatorietat de la designació d’un delegat de protecció de dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o bé per telèfon i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, els dubtes, els suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara d’aquest reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Dades del nostre DPO:
Caler Consultors, SL
dpo@museros.es
Per telèfon: 96.133 35 53

Categories de dades personals

Tractem les categories de dades personals següents:
Dades identificatives: nom i cognoms, raó social, adreça, dades bancàries i DNI.
Dades de contacte: correu electrònic i número de telèfon.
Dades com a ciutadà: dades sobre la seua pertinença al nostre municipi (propietats, vehicles…).
Dades de caràcter tributari: dades sobre la gestió dels tributs municipals.
Dades sobre la salut: dades personals sobre la salut física o mental d’una persona, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària, que revelen informació sobre el seu estat.
Dades acadèmiques i professionals: en la gestió de procediments selectius, borses d’ocupació, recursos humans…
Dades sobre l’exercici de la potestat sancionadora: aquelles que es deriven de la tramitació d’expedients sancionadors.
Dades de categories especials: origen racial, salut o vida sexual en un servei d’atenció a dones víctimes de violència de gènere o en la prestació de serveis socials.
La implementació de les smart cities també pot comportar un tractament de diferents dades de caràcter personal.
Dades digitals: galetes, adreça IP, llocs webs, xarxes socials i d’altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
Dades laborals: dades de treballadors propis, currículum, estudis, experiència professional i salut.
Dades empresarials: proveïdors.
Altres dades necessàries per al tractament: per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, apartat categoria de dades.

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vosté de les fonts següents:
Mitjançant els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.
De les nostres bases de dades internes.
Mitjançant el formulari de contacte dels webs www.ayunt-museros.com, www.ajunt-museros.com i www.museros.es
Per les nostres xarxes socials (veja l’apartat en aquest document)
Sol·licituds presentades en format electrònic o entregades personalment a l’Ajuntament relacionades amb els serveis municipals disponibles, com la piscina.
Mitjançant el nostre registre d’entrada.
Amb el padró municipal d’habitants.
Amb les sol·licituds de subvencions i ajudes.
Amb les sol·licituds d’obres i de llicències.
Amb les inscripcions en borses de treball.
Per l’ús de la biblioteca municipal.

Per a més informació sobre l’ús de diferents mecanismes de recollida de dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats.

Quant de temps conservem les seues dades?

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb la persona interessada i, posteriorment, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici del que s’ha exposat, es conservaran sempre que siguen necessàries per al tractament, i mentre l’interessat o la interessada no sol·licite la supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionades amb la Seguretat Social, documentació o registres o suports informàtics en els quals s’hagen transmés les dades corresponents que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, d’altes, de baixes o de variacions que es produïsquen pel que fa a aquestes matèries; i també, els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, i d’acord amb l’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, la seua conservació serà de 4 anys.

A efectes fiscals, la documentació comptable i fiscal, els llibres de comptabilitat i d’altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc.), i els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, durant 4 anys, o almenys, durant el període en el qual l’Administració tinga dret a comprovar i investigar, i en conseqüència, a liquidar el deute tributari, d’acord amb els articles del 66 al 70 de la Llei general tributària, serà de 4 anys.

Quant a la documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils; als llibres; a la correspondència; a la documentació, i als justificants pel que fa al seu negoci, correctament ordenats a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials, l’obligació de conservar les dades, d’acord amb l’article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

Aquesta obligació mercantil s’estén tant pel que als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions) com a la documentació i als justificants en els quals es basen les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).

Els conjunts documentals que constitueixen els arxius de les administracions locals tenen la categoria de patrimoni des del moment en què la Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol (articles 46 i 149.1.28a. CE, article. 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local i article 42.2.e de la Llei 7/99 en parlar de patrimoni històric i artístic), estableix en el seu article 49.2 que “formen part del patrimoni documental els documents de qualsevol època generats, conservats o reunits en l’exercici de la seua funció per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic” (incloses, per tant, les entitats locals).

S’hi aplicarà la normativa d’arxiu i de documentació pròpia de l’Ajuntament.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, sn l’apartat del termini de supressió.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es podran cedir les dades personals a diferents categories de destinataris:

Col·laboradors: mútua encarregada de la vigilància de la salut, empresa de prevenció de riscos laborals, entitats públiques o privades externes a l’Ajuntament per a la correcta prestació dels seus serveis.
Professionals externs: empreses o autònom o autònoma amb treball puntual amb accés a les dades.
Administracions públiques: Tresoreria General de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Ministeri de Treball, Ministeri d’Hisenda i entitats i organismes que concedeixen ajudes o subvencions d’interés per a l’empresa, i que les utilitzaran en exercici legítim de les seues competències.

No obstant cedim les seues dades en la mesura que siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per a portar a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i, únicament, a entitats amb les quals hagen firmat acords per protegir els seus drets i les seues llibertats pel que fa a les dades personals. Aquestes entitats o professionals considerats com a encarregats del tractament es regiran pel que disposa l’article 28 del RGPD, i aquesta entitat s’encarregarà que es prenguen totes les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb l’article 32 del RGPD.

L’Ajuntament elegirà un encarregat del tractament que oferisca garanties suficients quant a la implantació i al manteniment de les mesures tècniques i organitzatives adients, d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, i que garantisca la protecció dels drets de les persones afectades. Existeix, per tant, un deure de diligència en l’elecció del responsable. L’article 81 del RGPD preveu que l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients garanties pel que fa a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per a l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives que complisquen els requisits d’aquest

reglament, inclosa la seguretat del tractament i el compliment de la normativa de protecció de dades.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, l’apartat de categoria de destinataris.

On tractem les seues dades?

Amb la finalitat de portar a terme la prestació dels nostres serveis les dades personals s’han de tractar d’acord amb les condicions establides en aquesta política i en l’àmbit de la Unión Europea.

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, apartat de transferència internacional.

Amb quines finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les finalitats següents:

Rebre informació de contacte o d’altres sol·licituds realitzades per vosté mitjançant qualsevol dels nostres canals de comunicació.
Publicació d’informació sobre les activitats en les nostres xarxes socials.
Padró municipal d’habitants.
Subvencions i ajudes.
Sancions.
Obres i llicències.
Policia Local.
Gestió de tributs.
Borses de treball.
Recaptació executiva.
Registre de documents.
Cementeri municipal.
Recursos humans.
Biblioteca municipal.
Serveis socials.
Educació infantil.
Gestió econòmica.
Gestió de la targeta ciutadana

Pel que fa al tractament en el marc funcionarial i laboral, tenim els tractaments següents:
Rebre informació, sobre la política de personal i les dades de l’evolució de les retribucions, de l’evolució probable de l’ocupació en l’àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
Emetre un informe, sol·licitat per l’administració pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i de la implantació o revisió dels sistemes d’organització i mètodes de treball.
Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
Tindre coneixement i ser escoltats en l’establiment de la jornada laboral i en l’horari de treball, i també, en el règim de vacances i permisos.
Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació, i exercir, si escau, les accions legals oportunes davant els organismes competents.
Col·laborar amb l’administració corresponent per a aconseguir l’establiment de totes aquelles mesures que afavorisquen el manteniment i l’increment de la productivitat.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, apartat de finalitats del tractament.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, gratuïtament, en exercir els seus drets, i haurà de dirigir una petició per escrit, correctament identificat, mitjançant algun document acreditatiu, a la nostra adreça de la plaça del Castell, 1 (46136 Museros), o per correu electrònic a l’adreça dpo@museros.es, per a una informació més detallada sobre l’exercici dels seus drets pot consultar el nostre registre d’activitats, apartat de l’exercici dels drets.

Per què podem tractar les seues dades?

L’ús de les dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola d’acord amb la base jurídica següent:

Article 6 del RGPD:
La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una o més finalitats específiques.
El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual la persona interessada és part, o per a l’aplicació a petició d’aquesta de mesures precontractuals.
El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física.
El tractament és necessari per al compliment d’una acció realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de la persona interessada i que requerisquen la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat o interessada siga un xiquet o una xiqueta.

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el registre d’activitats, apartat de legitimació del tractament.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir els seus drets d’accés davant el responsable del tractament, de rectificació, d’oposició, de supressió (dret a l’oblit), de limitació del tractament, de portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Qualsevol persona interessada té dret que se li facilite, abans que les seues dades siguen recollides, informació bàsica en un primer nivell, resumidament, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals, i d’altra banda, que li siga remesa la resta de la informació, amb un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

La informació que es facilitarà per capes o nivells és la següent:

Informació de la primera capa:
La identitat del responsable del tractament.
Quines dades seran tractades.
Amb quina finalitat.
On i com han sigut obtingudes.
La base jurídica del tractament.
Si es comunicaran, cediran o seran tractades per tercers.
La referència al procediment d’exercici dels drets.

Informació de la segona capa:
Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant, si existira. Dades de contacte del delegat de protecció de dades, si existira.
Descripció ampliada de les finalitats del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
Com exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i de portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret a reclamar davant l’autoritat de control.

Quins són els seus drets:
Dret d’accés
Per a conéixer quines de les seues dades són tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si les comunicaran o les han comunicat a algú.

Dret de rectificació
Per a modificar les seues dades inexactes o incomplets.

Dret de cancel·lació
Per a cancel·lar les seues dades inadequades o excessives.

Dret d’oposició
Per a evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.

Dret de limitació del tractament
Per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades
Per a rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i transmetre-les a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades
Amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre vosté que produïsca efectes jurídics o que li afecte, basada només en el tractament de les teues dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:
El seu exercici és gratuït.
Pot exercir els drets directament o mitjançant un representant legal.
Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, excepte que la persona interessada sol·licite que siga d’una altra manera.
Abans d’exercir els seus drets, cal identificar-lo per protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
La seua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.

Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (per exemple de caràcter repetitiu):
El responsable està obligat a informar-li sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Els mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret únicament perquè opte per un altre mitjà.
Si el responsable no cursa la sol·licitud, informarà, en un termini màxim d’un mes les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre delegat de protecció de dades:
Per adreça postal:
Ajuntament de Museros
A l’atenció del delegat de protecció de dades
Plaza del Castell, 1
46136 Museros
O per correu electrònic a l’adreça: dpo@museros.es

Li informem que en l’article 37.1 del RGPD es recull l’obligatorietat de la designació d’un delegat de protecció de dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, els dubtes, els suggeriments o per a l’exercici dels seus drets correctament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’empara d’aquest reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Autoritat de control

Si desitja plantejar una reclamació sobre el tractament de les seues dades a l’Ajuntament de Museros, li informem que pot posar en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer de Jorge Juan, 6, de Madrid (28001) o al web http://www.agpd.es

Galletes

Les galletes són arxius que es descarreguen a l’ordinador per a recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació s’utilitza, per exemple, per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar-ne informes estadístics de l’activitat del lloc web.

Pot configurar el seu navegador perquè no accepte galletes. No obstant això, algunes galletes de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari o de la usuària del lloc web utilitze els nostres serveis.

Per a més informació, visite la política de galletes del lloc web.

Xarxes socials

L’Ajuntament de Museros té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara Facebook, la finalitat del tractament de dades personals seran les establides dins de les condicions afectes al servei. Si el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari o d’usuària, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

L’Ajuntament de Museros recorda que ha de conéixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en les quals estiga registrat per tal d’evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, d’identitat, de publicitat i d’altres extrems afectes.

Si el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari o d’usuària, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

En detallar cadascuna de les xarxes socials, en Facebook, quan un usuari o una usuària es fa fan de la de la pàgina de simpatitzants oficial a través del botó “M’agrada” autoritza que les seues dades personals s’utilitzen únicament en aquesta plataforma de Facebook per a la gestió de la pàgina de simpatitzants i de les comunicacions que es mantinguen de manera bidireccional amb aquests seguidors mitjançant el xat, publicacions, comentaris, missatges o altre mitjà de comunicació que permeta la xarxa social ara i en el futur. Aquest tractament estarà subjecte a les polítiques de privacitat d’aquesta xarxa social i que la persona usuària pot consultar en l’enllaç següent https://www.facebook.com/policy.php. En fer-se fan es tindrà accés al llistat de membres o seguidors que s’han unit a la pàgina de simpatitzants. També s’informa que quan un usuari o una usuària es fa fan, les notícies que es publiquen apareixeran també en la seua pàgina d’inici, i si la persona usuària fan fa comentaris d’aquestes publicacions, serà accessible per als altres fans tant el seu comentari com el nom del seu perfil i, i si escau, la fotografia que tinga en el mateix o segons la seua configuració de privacitat, o biografia i etiquetatge. No obstant això, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faça de la xarxa social.

Aplicacions mòbils

Els usuaris i les usuàries que ho desitgen poden descarregar i instal·lar el programari de l’aplicació per a mòbils de l’Ajuntament de Museros, i seran aplicables per a l’ús d’aquestes les mateixes condicions que per a la resta de serveis en els quals es recapten dades personals mitjançant l’accés i la navegació des d’aquesta aplicació.

L’aplicació pot recaptar dades personals pròpies de la descàrrega i de la seua utilització: IP de connexió, ubicació, geolocalització i dades recaptades amb càmera o formularis dins de l’aplicació. Per a la comunicació amb aquestes aplicacions, s’utilitzarà el sistema conegut com PUSH.

L’Ajuntament de Museros no es fa responsable de la informació personal recaptada per tercers intervinents: fabricants de dispositius, desenvolupadors, prestadors de serveis de descàrrega.

Actualment les aplicacions que tenim actives en les diferents plataformes són:

Paellers Museros la finalitat de la qual és la reserva de l’espai públic dels paellers.
Reservar espais culturals la finalitat de la qual és la reserva d’espais culturals del municipi.

En totes les nostres aplicacions, si es requereix alguna dada de la persona usuària, s’indicarà en el formulari el tractament de dades corresponent.

Menors

L’usuari o usuària certifica que és major de 14 anys i que, per tant, posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal, i tot això, d’acord amb el que s’estableix en aquesta política de privacitat.

Si desitja usar els nostres serveis mitjançant el web i té 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del seu tutor legal per a emmagatzemar les seues dades, i si no el tinguérem, podrem procedir a bloquejar-lo o eliminar-lo

Registre d’activitats

Pot sol·licitar mitjançant la nostra adreça de correu electrònic dpo@museros.es una còpia actualitzada del nostre registre d’activitats.

Seguretat

L’Ajuntament de Museros adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat; es tindrà en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals està exposat, bé provinguen de l’acció humana o d’un mitjà físic o natural, i no serà responsable de cap pèrdua, extraviament o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat d’aquella.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran al nostre lloc web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, i les relacions que se’n deriven estan protegides i subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que se suscitara entre l’usuari o la usuària i l’Ajuntament de Museros per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment d’aquestes als jutjats i tribunals de València, Espanya.

Data de modificació 26 de generde 2021