Política de privacidad

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, posem en el seu coneixement que l’Ajuntament de Museros, amb CIF P4617900H i domicili a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc web www.museros.org i de l’aplicació reserva de paellers Museros.

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça abans indicada, o bé, mitjançant el correu electrònic museros@museros.es.

 L’accés al nostre domini pot realitzar-se directament o mitjançant qualsevol redirecció existent, com és el cas de museros.es, ayunt-museros.com i ajunt-museros.com, en ser la política de privacitat aplicable a aquesta.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 Aquesta política de privacitat descriu la manera com tractem les seues dades personals (per exemple: la recollida, l’ús, la comunicació, la conservació i la protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a persona interessada.

L’Ajuntament de Museros és el responsable del tractament, i també, de la recollida, de l’ús, de la comunicació, de la conservació i de la protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), regles i polítiques internes o de qualsevol normativa nacional aplicable.

 D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i amb el nou Reglament general (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, amb aquest document, l’Ajuntament de Museros informa:

Identitat i dades de contacte del responsable

 La nostra informació identificativa:

Ajuntament de Museros

Pot contactar amb nosaltres:

 • Per correu postal: plaça del Castell, 1 – 46136 Museros
 • Per correu electrònic: museros@museros.es
 • Per telèfon: 961441680
 • Per web: museros.es

L’informem que d’acord amb el RGPD, en el seu article 37.1, es recull l’obligatorietat de la designació d’un delegat de protecció de dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o bé per telèfon i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, els dubtes, els suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara d’aquest reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Dades del nostre DPO:

 Categories de dades personals

Tractem les categories de dades personals següents:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o equivalent.
 • Dades de contacte: correu electrònic, número de telèfon i adreça.
 • Dades digitals: galletes, adreça IP, llocs webs, xarxes socials i d’altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
 • Altres dades necessàries per al tractament: per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vosté de les fonts següents:

Des del nostre web:

 • Mitjançant formularis del nostre web.

Des d’unes altres fots d’Internet:

 • Mitjançant les nostres xarxes socials.
 • Mitjançant correu electrònic a proveïdors o proveïdores amb qui ja ha existit una relació comercial prèvia.
 • Mitjançant correu electrònic a persones interessades sense relació comercial de les quals encara no tenim el consentiment explícit.
 • Mitjançant correu electrònic a persones interessades de les quals disposem el consentiment pels diferents formularis de contacte.

Des de la nostra aplicació:

 • Mitjançant formulari de registre de l’APP.

Des d’unes altres fonts:

 • Mitjançant diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.
 • De les nostres bases de dades internes.
 • De les sol·licituds presentades en format electrònic o entregades personalment a l’Ajuntament relacionades amb els serveis municipals disponibles com la piscina.
 • Mitjançant el nostre registre d’entrada.
 • Del padró municipal d’habitants.
 • De les sol·licituds de subvencions i d’ajudes.
 • De les sol·licituds d’obres i llicències.
 • De les inscripcions en borses de treball.
 • De l’ús de la biblioteca municipal

 Quant de temps conservem les seues dades? (termini de conservació)

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb la persona interessada, i posteriorment, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, es conservaran mentre siguen necessàries per al tractament i la persona interessada no sol·licite la seua supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionades amb la seguretat social, documentació o els registres o suports informàtics en els quals s’hagen transmés les corresponents dades que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, d’altes, de baixes o de variacions que, si escau, es produïren pel que fa a aquestes matèries, i també, els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, la seua conservació serà de quatre anys.

Pel que fa a la documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i d’altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc.), i els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, almenys, durant el període en el qual l’Administració té dret a comprovar i investigar i, en conseqüència, a liquidar deute tributari, d’acord amb els articles del 66 al 70 de la Llei general tributària, serà de quatre anys.

Quant a documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants sobre al seu negoci, correctament ordenats a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials. Aquesta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibres de factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc., d’acord amb l’article 30 del Codi de comerç, que serà de sis anys.

Els conjunts documentals que constitueixen els arxius de les administracions locals tenen la categoria de patrimoni des del moment en què la Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol (articles 46 i 149.1.28a. CE i article  25.2 LBRL i article 42.2.e) i la Llei 7/99 en parlar de “patrimoni historicoartístic) estableix en el seu article 49.2 que “formen part del patrimoni documental els documents de qualsevol època generats, conservats o reunits en l’exercici de la seua funció per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic”; incloses, per tant, les entitats locals.

S’aplicarà la normativa d’arxiu i de documentació pròpia de l’Ajuntament.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es podrien cedir les seues dades personals a diferents categories de destinataris:

–   Col·laboradors (mútua encarregada de la vigilància de la salut, empresa de prevenció de riscos laborals, entitats públiques o privades externes a l’Ajuntament per a la correcta prestació dels seus serveis).

–   Professionals externs (empreses o autònom amb treball puntual amb accés a dades).

–   Administracions públiques (Tresoreria General de la Seguretat Social, al Servei Públic d’Ocupació Estatal, al Ministeri de Treball, al Ministeri d’Hisenda, o a les entitats públiques, que les utilitzaran en l’exercici legítim de les seues competències).

No obstant això, cedim les seues dades només en la mesura que siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per a portar a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords per protegir els seus drets i llibertats pel que fa a les seues dades personals. Aquestes entitats o professionals considerats com a encarregats del tractament es regiran pel que disposa l’article 28 del RGPD i aquesta entitat s’encarregarà que prenguen totes les mesures de seguretat necessàries d’acord amb l’article 32 del RGPD.

L’Ajuntament sempre elegirà un encarregat del tractament que oferisca garanties suficients quant a la implantació i al manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, i que garantisca la protecció dels drets de les persones afectades. Existeix, per tant, un deure de diligència en l’elecció del responsable. El considerant 81 del RGPD preveu que l’encarregat o l’encarregada del tractament ha d’oferir suficients garanties quant als coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per tal d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives que complisquen els requisits del Reglament; fins i tot, la seguretat del tractament, i el compliment de la normativa de protecció de dades.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

On tractem les seues dades?

Amb la finalitat de portar a terme la nostra activitat, la prestació dels nostres serveis, tractem les seues dades personals d’acord amb les condicions establertes en aquesta política de privacitat dins de la Unió Europea (UE).

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

Amb quines finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les finalitats següents:

 • Finalitats pròpies dels elements de la nostra web:
 • Formularis: finalitats indicades en el mateix formulari.
 • Tractament específic en xarxes socials (vegeu l’apartat de xarxes socials).
 • En el cas de persones interessades de les quals no disposem el consentiment explícit, aquest se sol·licitarà per correu electrònic per continuar mantenint la comunicació.
 • Finalitats pròpies de l’aplicació:
 • Gestió de la reserva i resolució de problemes derivats d’aquesta.
 • Confirmació de les dades de l’usuari o de la usuària.
 • Finalitats generals:
 • Rebre informació del contacte o d’altres sol·licituds realitzades per vosté mitjançant qualsevol dels nostres canals de comunicació.
 • Padró municipal d’habitants.
 • Subvencions i ajudes.
 • Sancions.
 • Obres i llicències.
 • Policia Local.
 • Gestió de tributs.
 • Borses de treball.
 • Recaptació executiva.
 • Registre de documents.
 • Cementeri municipal.
 • Recursos humans.
 • Biblioteca municipal.
 • Serveis socials.
 • Educació infantil.
 • Gestió econòmica.
 • Gestió de la targeta ciutadana.
 • Pel que fa al tractament en el marc funcionarial i laboral, tenim els tractament següents:
 • Rebre informació sobre la política de personal i sobre les dades pel que fa a l’evolució de les retribucions, evolució probable de l’ocupació en l’àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
 • Emetre un informe, a sol·licitud de l’Administració pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i implantació o revisió dels seus sistemes d’organització i mètodes de treball.
 • Ser informats o informades de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
 • Tindre coneixement i ser sentits en l’establiment de la jornada laboral i de l’horari de treball, i en el règim de vacances i permisos.
 • Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació i exercir, si escau, les accions legals corresponents davant els organismes competents.
 • Col·laborar amb l’administració corresponent per a aconseguir l’establiment de les mesures que procuren el manteniment i l’increment de la productivitat.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment gratuïtament en exercitar els seus drets, i en dirigir la seua petició per escrit i correctament identificat o identificada mitjançant algun document acreditatiu, en la nostra adreça de la plaça del Castell, 1, Museros (46136) o per correu electrònic en l’adreça dpo@museros.es, per a una informació més detallada sobre l’exercici dels seus drets pot consultar el nostre registre d’activitats.

Per què podem tractar les seues dades? (Legitimació)

L’ús de les seues dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola d’acord amb les bases jurídiques següents:

Article 6 del RGPD:

 • La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o més fins específics.
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l’aplicació a petició d’aquesta de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o de la interessada o d’una altra persona física.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per la persona responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de la persona interessada que requerisquen la protecció de dades personals, en particular quan la persona interessada siga un xiquet o una xiqueta.

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre registre d’activitats.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el  responsable del tractament els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de supressió (“dret a l’oblit”), de limitació del tractament, de portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Qualsevol persona interessada té el dret que se li facilite, abans que les seues dades siguen recollides, una informació bàsica en un primer nivell, resumidament, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals i, d’altra banda, que se li remeta la resta de la informació, en un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

La informació que es facilitarà per capes o nivells seria la següent:

 • Informació 1a capa:
 • La identitat de la persona responsable del tractament.
 • Quines dades seran tractades.
 • Amb quina finalitat.
 • On i com han sigut obtingudes.
 • La base jurídica del tractament.
 • Si es comunicaren, cediren o foren tractades per tercers.
 • La referència al procediment d’exercici dels drets.
 • Informació 2a capa:
 • Dades de contacte del responsable o de la responsable. Identitat i dades de la persona representant (si existira). Dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades (si existira).
 • Descripció ampliada dels fins del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculandes o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i de portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’autoritat de control.

El quadre següent indica quins són els seus drets:

Dret d’accés

Per a conéixer quines de les seues dades són tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si les comunicaran o les han comunicat a algú.

Dret de rectificació

Per a modificar les seues dades inexactes o incomplets.

Dret de cancel·lació

Per a cancel·lar les seues dades inadequades o excessives.

Dret d’oposició

Per a evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.

Dret de limitació del tractament

Per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades

Per a rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i transmetre-les a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre vosté que produïsca efectes jurídics o que li afecte, basada només en el tractament de les seues dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït.
 • Pot exercitar els drets directament o mitjançant una persona que faça de representant legal.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, excepte que l’interessat o la interessada sol·licite que siga d’una altra manera.
 • Abans d’exercir els seus drets, hem d’identificar-lo per a protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
 • La seua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.
 • El responsable o la responsable està obligat a informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret només pel motiu que s’opte per un altre mitjà.
 • Si el responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà, com a màxim, en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant nostre delegat de protecció de dades:

 • Per adreça postal:

Ajuntament de Museros

A l’atenció del delegat protecció de dades

Plaça del Castell, 1,  Museros (46136)

 • O per correu electrònic a l’adreça: dpo@museros.es

L’informem que d’acord amb el RGPD, en el seu article 37.1, es recull l’obligatorietat de la designació d’un delegat de protecció de dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets correctament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’empara d’aquest reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Autoritat de control

Si desitja plantejar una reclamació sobre el tractament de les seues dades per part d’Ajuntament de Museros, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, carrer de Jorge Juan, 6, 28001-Madrid http://www.agpd.es

Galletes

Les galletes són arxius que es descarreguen en el seu ordinador per a recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació s’usa, per exemple, per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

Pot configurar el seu navegador perquè no accepte galletes. No obstant això, algunes galletes de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari o de la usuària del lloc web utilitze els nostres serveis.

Per a més informació, visite la política de galletes del lloc web.

Xarxes socials

L’Ajuntament de Museros té presència en les xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube i Instagram en ser la finalitat del tractament de dades personals les establertes dins de les condicions afectes al servei. En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari o usuària, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte. L’Ajuntament de Museros recorda que ha de conéixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estiga registrat per tal d’evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

En el cas que el registre a determinats serveis, s’efectuarà mitjançant dades personals associades a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

Les finalitats de les dades recollides en les diferents xarxes socials són:

 • Publicitat i prospecció.
 • Difusió de les nostres activitats i serveis entre els nostres seguidors.
 • Comunicació amb interessats i interessades.

En detallar cadascuna de les xarxes socials, en Facebook, quan un usuari o una usuària es fa fan de la de la Fan Page oficial mitjançant el botó “M’agrada” autoritza que les seues dades personals s’utilitzen únicament en aquesta plataforma de Facebook per a la gestió de la Fan Page i de les comunicacions que es mantinguen de manera bidireccional amb aquests seguidors per xat, publicacions, comentaris, missatges o altres mitjans de comunicació que permeta la xarxa social ara i en el futur. Aquest tractament estarà subjecte a les polítiques de privacitat d’aquesta xarxa social i que l’usuari o la usuària pot consultar en el següent enllaç: https://www.facebook.com/policy.php. En fer-se fan es tindrà accés al llistat de membres o seguidors que s’han unit a la Fan Page. També s’informa que quan un usuari o usuària es fa fan, les notícies que es publiquen apareixeran també en la seua pàgina d’inici i que, si l’usuari o la usuària fan fera comentaris d’aquestes publicacions, seria accessible pels altres fans tant el seu comentari com el nom del seu perfil i, en el seu cas, la fotografia que tinga en aquest o segons la seua configuració de privacitat, o biografia i etiquetatge. En tot cas, és responsabilitat de la persona usuària l’ús que faça de la xarxa social.

Pel que fa a Twitter, quan un usuari o usuària segueix el nostre perfil en punxar el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que el segueixen, concretament, el nom d’usuari o usuària, fotografia (en cas que aquest o aquesta haja posat una fotografia en el perfil), i comentaris o tuits o respostes realitzades per l’usuari o usuària o per uns altres esmentant-lo a aquest, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de la persona usuària com per exemple usuaris o usuàries als quals se segueix, als seus seguidors o als favorits del perfil. Les dades dels usuaris o usuàries que segueixen en Twitter al nostre perfil s’utilitzen únicament per a gestionar i respondre els tuits o missatges que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regeix en aquesta xarxa social es pot consultar en el següent enllaç: https://twitter.com/privacy.

De la mateixa manera, quant al YouTube, es tindrà accés a la informació de les persones que se subscriuen al nostre canal, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris realitzats als vídeos del canal, els vídeos de subscriptor, les llistes de reproduccions i altres canals als quals s’ha subscrit.

Pel que fa a Instagram, quan un usuari o usuària segueix el nostre perfil en punxar el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que ho segueixen, concretament, el nom d’usuari o usuària, fotografies (en cas que l’usuari o usuària haja posat una fotografia en el perfil), i publicacions realitzades per l’usuari o usuària, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari com per exemple usuaris als quals se segueix o els seus seguidors o seguidores. Les dades dels usuaris o usuàries que segueixen en Instagram el nostre perfil s’utilitzen únicament per a gestionar la informació que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regeix en aquesta xarxa social es pot consultar en l’enllaç següent: https://help.instagram.com/519522125107875.

Sol·licitud de baixa

Per a sol·licitar la baixa de qualsevol servei en el qual estiga donat d’alta, l’informem que pot exercitar el dret de cancel·lació o oposició al tractament de les seues dades dirigint-se a l’adreça plaça del Castell, 1, -46136 Museros, o en enviar un missatge al correu electrònic dpo@museros.es, amb l’assumpte sol·licitud de baixa, i indicar les seues dades i l’adreça del correu electrònic amb la qual està donat d’alta. Respondrem a la seua sol·licitud i l’indicarem l’estat d’aquesta o si necessitem més informació sobre aquest tema.

Aplicacions mòbils

Els usuaris o les usuàries que ho desitgen poden descarregar i instal·lar programari de l’aplicació per a mòbils de l’Ajuntament de Museros, i seran aplicables per a l’ús d’aquestes, les mateixes condicions que per a la resta dels serveis en els quals es recapten dades personals mitjançant l’accés i la navegació des d’aquesta aplicació. L’aplicació pot recaptar dades personals pròpies de la descàrrega i de la utilització d’aquesta com IP de connexió, ubicació, geolocalització, a més de dades recaptades mitjançant la cambra o els formularis dins de l’aplicació. Per a la comunicació amb aquestes aplicacions, s’utilitzarà el sistema conegut com PUSH.

L’Ajuntament de Museros no es fa responsable de la informació personal recaptada per tercers intervinents: fabricants de dispositius, desenvolupadors, prestadors de serveis de descàrrega.

Actualment les aplicacions que tenim actives en les diferents plataformes són:

 • Paellers Museros: la finalitat dels quals és la reserva de l’espai públic dels paellers.
 • Reservar Espais Culturals: la finalitat dels quals és la reserva d’espais culturals del municipi.

En totes les nostres aplicacions, si es requereix alguna dada de l’usuari o de la usuària, s’indicarà en el formulari el tractament de dades corresponent.