D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement que Ajuntament de Museros, amb C.I.F. P4617900H i domicili en Plaça del Castell 1 – 46136 Museros és l’encarregada de la gestió i funcionament de la web www.museros.org i l’aplicació Reserva Paellers Museros.

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça indicada més amunt o bé a través del correu electrònic museros@museros.es

L’accés al nostre domini pot realitzar-se directament o a través de qualsevol redirecció existent, com és el cas de museros.es, ayunt-museros.com i ajunt-museros.com, sent la Política de Privacitat aplicable esta mateixa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Esta Política de Privacitat descriu el mode en què tractem les seues dades personals (per ex. recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a interessat/a.

Ajuntament de Museros és el responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), així com el Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, per mitjà del present document, Ajuntament de Museros informa:

Identitat i dades de contacte del Responsable

La nostra informació identificativa:

Ajuntament de Museros

Pot contactar amb nosaltres

 • Per correu postal: Plaça del Castell 1 – 46136 Museros
 • Per correu electrònic: museros@museros.es
 • Per telèfon: 961441680
 • Pàgina web: museros.es

L’informem que de conformitat amb el RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o bé per telèfon i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Dades del nostre DPO:

 • Caler Consultores, S.L.
 • dpo@museros.es

Categories de dades personals

Tractem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives– nom i cognoms, DNI o equivalent.
 • Dades de contacte– correu electrònic, número de telèfon i adreça.
 • Dades digitals –cookies, adreça IP, pàgines webs i xarxes socials i altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
 • Dades municipals – dades com a veí de Museros.
 • Altres dades necessàries per al tractament – per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Com recollim les seues dades?

Recollim informació sobre vosté de les següents fonts:

Des de la nostra web:

 • A través de formularis presents en la nostra web com per exemple el OMAC en línia.

Des d’altres fonts d’internet:

 • A través de les nostres xarxes socials.
 • A través del correu electrònic a Proveïdors amb els quals ja ha existit una relació comercial prèvia.
 • A través del correu electrònic a interessats sense relació comercial dels quals encara no tenim el consentiment explícit.
 • A través del correu electrònic a Interessats dels quals disposem el consentiment a través dels diferents formularis de contacte.

Des de la nostra aplicació:

 • A través del formulari de Registre de l’APP.

Des d’altres fonts:

 • A través dels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.
 • De les nostres bases de dades internes.
 • Sol·licituds presentades en format electrònic o entregades personalment a l’ajuntament relacionades amb els serveis municipals disponibles com la piscina.
 • A través del nostre registre d’entrada.
 • Padró municipal d’habitants.
 • Sol·licituds de Subvencions i Ajudes.
 • Sol·licituds d’Obres i Llicències.
 • Inscripcions en Borses de treball.
 • Ús de la Biblioteca municipal.

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Quant temps conservem les seues dades? (Termini de Conservació)

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb l’interessat/a i posteriorment durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici de l’anterior, es conservaran mentre siguen necessaris per al tractament i l’interessat/a no sol·licite la seua supressió.

Quant a les dades de caràcter laboral o relacionats amb la seguretat social, documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagen transmés les corresponents dades que acrediten el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si és el cas, es produïren en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions, segons l’Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, la seua conservació serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, IS, etc), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, almenys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i en conseqüència, a liquidar deute tributari, segons els Articles del 66 al 70 de la Llei General Tributària, serà de 4 anys.

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats a partir de l’últim seient realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials (Esta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc), segons l’Article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

Els conjunts documentals que constitueixen els arxius de les administracions locals tenen la categoria de patrimoni des del moment en què la llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol (Art. 46 i 149.1.28a. CE i Art. 25.2 LBRL i art. 42.2.e) Llei 7/99 en parlar de “patrimoni historicoartístic”) estableix en el seu article 49.2 que “formen part del Patrimoni Documental els documents de qualsevol època generats, conservats o reunits en l’exercici de la seua funció per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic” (incloses, per tant les Entitats Locals).

S’aplicarà la normativa d’arxiu i documentació pròpia de l’ajuntament.

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

A qui cedim les seues dades?

Depenent de la finalitat del tractament, es podrien cedir les seues dades personals a diferents categories de destinataris:

 • Col·laboradors (Mútua encarregada de la vigilància de la salut, Empresa de Prevenció de Riscos Laborals, Entitats públiques o privades externes a l’Ajuntament per a la correcta prestació dels seus serveis)
 • Professionals Externs (Empreses o Autònom amb treball puntual amb accés a dades)
 • Administracions públiques (Tresoreria General de la Seguretat Social, al Servei Públic d’Ocupació Estatal, al Ministeri de Treball, al Ministeri d’Hisenda, i/o a les entitats públiques, que els utilitzaran en exercici legítim de les seues competències)

De tota manera, cedim les seues dades només en la mesura en què siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per a dur a terme les finalitats descrites en esta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords protegint els seus drets i llibertats en relació amb les seues dades personals. Estes entitats i/o professionals considerats com a Encarregats del Tractament es regiran pel que es disposa en l’Art. 28 del RGPD i esta entitat s’encarrega que prenguen totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’Art. 32 del present RGPD.

L’ajuntament, sempre tria un encarregat del tractament que oferisca garanties suficients respecte a la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, i que garantisca la protecció dels drets de les persones afectades. Existeix, per tant, un deure de diligència en l’elecció del responsable. El Considerant 81 del RGPD preveu que l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients garanties referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, amb vista a l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives que complisquen els requisits del Reglament, inclosa la seguretat del tractament, així com del compliment de la normativa de protecció de dades.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

On tractem les seues dades?

Amb la finalitat de dur a terme la nostra activitat, la prestació dels nostres serveis, tractem les seues dades personals d’acord amb les condicions establides en esta política de privacitat dins de la Unió Europea (UE).

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Amb que finalitats tractem les seues dades?

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les següents finalitats:

Finalitats pròpies dels elements de la nostra web:

 • Formularis:
  • Finalitats indicades en el mateix formulari.
 • Tractament específic en xarxes socials (veure apartat xarxes socials)
 • En el cas d’interessats dels quals no disposem el consentiment explícit, este se sol·licitarà via email per a poder continuar mantenint la comunicació.

Finalitats pròpies de l’aplicació:

 • Gestió de la reserva i resolució de problemes derivats d’esta.
 • Confirmació de les dades de l’usuari.

Finalitats generals:

 • Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades per vosté a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.
 • Padró municipal d’habitants.
 • Subvencions i ajudes.
 • Sancions.
 • Obres i llicències.
 • Policia local.
 • Gestió de tributs.
 • Borses de treball.
 • Recaptació executiva.
 • Registre de documents.
 • Cementeri municipal.
 • Recursos humans.
 • Biblioteca municipal.
 • Serveis socials.
 • Educació infantil.
 • Gestió econòmica.
 • Gestió de la targeta ciutadana.

Respecte al tractament en el marc funcionarial i laboral, tenim els següents tractaments:

 • Rebre informació, sobre la política de personal, així com sobre les dades referents a l’evolució de les retribucions, evolució probable de l’ocupació en l’àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
 • Emetre informe, a sol·licitud de l’Administració Pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i implantació o revisió dels seus sistemes d’organització i mètodes de treball.
 • Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
 • Tindre coneixement i ser sentits en l’establiment de la jornada laboral i horari de treball, així com en el règim de vacances i permisos.
 • Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació i exercir, si és el cas, les accions legals oportunes davant els organismes competents.
 • Col·laborar amb l’Administració corresponent per a aconseguir l’establiment de quantes mesures procuren el manteniment i increment de la productivitat.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment de manera gratuïta exercitant els seus drets, dirigint la seua petició per escrit i degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu, en la nostra adreça Plaça del Castell 1 – 46136 Museros o per correu electrònic en l’adreça dpo@museros.es, per a una informació més detallada sobre l’Exercici dels seus drets pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Per què podem tractar les seues dades? (Legitimació)

L’ús de les seues dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les següents bases jurídiques:

Art.6. RGPD

 • L’interessat/a va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat/a és part o per a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat/a o d’una altra persona física.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat/al fet que requerisquen la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat/a siga un xiquet.

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

Què i quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el Responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Qualsevol interessat/a té el Dret al fet que se li facilite Abans que les seues dades siguen recollits, d’una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals i, d’altra banda, que se li remeta la resta de la informació, en un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

La informació que facilitar per capes o nivells seria la següent:

Informació 1a Capa

 • La identitat del Responsable del Tractament.
 • Quines dades seran tractats.
 • Amb quina finalitat.
 • On i com han sigut obtinguts.
 • La base jurídica del tractament.
 • Si es comunicaran, cediran o seran tractats per tercers.
 • La referència al procediment d’Exercici dels Drets.

Informació 2a Capa

 • Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant (si existira). Dades de contacte del delegat de protecció de dades (si existira).
 • Descripció ampliada dels fins del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

(El següent quadre indica quins són els seus drets).

Dret d’accés Per a conéixer quines dades seues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.
Dret de rectificació Per a modificar aquelles dades seues inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lació Per a cancel·lar les seues dades inadequades o excessives.
Dret d’oposició Per a evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se, encara que només en els supòsits que estableix la llei.
Dret de limitació del tractament Per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.
Dret a la portabilitat de les dades Per a poder rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre Responsable.
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades Amb la fi que no es prenga una decisió sobre vosté, que produïsca efectes jurídics o l’afecte, basada únicament en el tractament de les seues dades.

 

Estos drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït.
 • Pot exercitar els drets directament o per mitjà d’algun representant legal.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per estos mitjans quan siga possible, llevat que l’interessat/a sol·licite que siga d’una altra manera.
 • Abans d’exercir els seus drets, hem d’identificar-li per a protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
 • La seua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.
 • El responsable està obligat a informar-lo sobre els mitjans per a exercitar estos drets. Estos mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar este dret només pel motiu que s’opte per un altre mitjà.
 • Si el responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre Delegat de Protecció de Dades:

 • Per adreça postal:

Ajuntament de Museros

Att. Delegat Protecció de Dades

Plaça del Castell 1 – 46136 Museros

L’informem que de conformitat amb el RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

Autoritat de Control

Si desitja plantejar una reclamació en relació amb el tractament de les seues dades per part d’Ajuntament de Museros, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

Cookies

Les cookies són arxius que es descarreguen en el seu ordinador per a recopilar informació de registre d’internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Esta informació s’usa, per exemple, per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

Pot configurar el seu navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

Per a més informació, visite la Política de Cookies del lloc web.

Xarxes socials

Ajuntament de Museros té presència en xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube i Instagram sent la finalitat del tractament de dades personals les establides dins de les condicions afectes al servei. En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte. Ajuntament de Museros recorda que ha de conéixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estiga registrat en llaures a evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

Les finalitats de les dades recollides en les diferents xarxes socials són:

 • Publicitat i prospecció.
 • Difusió de les nostres activitats i serveis entre els nostres seguidors.
 • Comunicació amb interessats.

Detallant cadascuna de les xarxes socials, en Facebook, quan un usuari es fa fan de la de la Fan Page oficial a través del botó “M’agrada” autoritza que les seues dades personals s’utilitzen únicament en esta plataforma de Facebook per a la gestió de la “Fan Page” i de les comunicacions que es mantinguen de manera bidireccional amb aquests seguidors a través de xat, publicacions, comentaris, missatges o altres mitjans de comunicació que permeta la xarxa social ara i en el futur. Este tractament estarà subjecte a les polítiques de privacitat d’esta xarxa social i que l’usuari pot consultar en el següent enllaç: https://www.facebook.com/policy.php. En fer-se fan es tindrà accés al llistat de membres o seguidors que s’han unit a la Fan Page. També s’informa que quan un usuari es fa fan, les notícies que es publiquen apareixeran també en la seua pàgina d’inici i que, si l’usuari fan fa comentaris d’estes publicacions, serà accessible pels altres fans tant el seu comentari com el nom del seu perfil i, si és el cas, la fotografia que tinga en el mateix o segons la seua configuració de privacitat, o biografia i etiquetatge. En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faça de la xarxa social.

En relació a Twitter, quan un usuari segueix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que ho segueixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el perfil), i comentaris o “Tuits” o respostes realitzades per l’usuari o per uns altres esmentant-lo a este, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari com per exemple usuaris als quals se segueix, als seus seguidors o als favorits del perfil. Les dades dels usuaris que segueixen en Twitter al nostre perfil s’utilitzen únicament per a gestionar i respondre els “Tuits” o missatges que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regeix en esta xarxa social es pot consultar en el següent enllaç: https://twitter.com/privacy

De la mateixa manera, en relació amb YouTube, es tindrà accés a la informació de les persones que se subscriuen al nostre canal, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris realitzats als vídeos del canal, els vídeos de subscriptor, les llistes de reproduccions i altres canals als quals s’ha subscrit.

En relació amb Instagram, quan un usuari segueix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que ho segueixen, concretament, el nom d’usuari, fotografies (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el perfil), i publicacions realitzades per l’usuari, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari com per exemple usuaris als quals se segueix o els seus seguidors. Les dades dels usuaris que segueixen en Instagram al nostre perfil s’utilitzen únicament per a gestionar la informació que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regeix en esta xarxa social es pot consultar en el següent enllaç: https://help.instagram.com/519522125107875

Sol·licitud de Baixa

Per a sol·licitar la baixa de qualsevol servei en el qual estiga donat d’alta, l’informem que pot exercitar el dret de cancel·lació o oposició al tractament de les seues dades dirigint-se a Plaça del Castell 1 – 46136 Museros o enviant un missatge al correu electrònic dpo@museros.es, amb l’assumpte SOL·LICITUD DE BAIXA i indicant les seues dades i la direcció d’email amb la qual està donat d’alta. Respondrem a la seua sol·licitud indicant l’estat d’esta o si precisem més informació sobre aquest tema.

Aplicacions mòbils

Els usuaris que ho desitgen poden descarregar i instal·lar programari de l’aplicació per a mòbils d’Ajuntament de Museros, sent aplicables per a l’ús d’estes, les mateixes condicions que per a la resta dels serveis en els quals es recapten dades personals mitjançant l’accés i navegació des d’aquesta aplicació. L’aplicació pot recaptar dades personals pròpies de la descàrrega i de la utilització d’esta: IP de connexió, ubicació, geolocalització, a més de dades recaptades a través de la cambra o formularis dins de l’aplicació. Per a la comunicació amb aquestes aplicacions, s’utilitzarà el sistema conegut com PUSH.

Ajuntament de Museros no es fa responsable de la informació personal recaptada per tercers intervinents: fabricants de dispositius, desenvolupadors, prestadors de serveis de descàrrega.

Actualment les aplicacions que tenim actives en les diferents plataformes són:

“Paellers Museros” la finalitat dels quals és la reserva de l’espai públic dels paellers.

“Reservar Espais Culturals” la finalitat dels quals és la reserva d’espais culturals del municipi.

En totes les nostres aplicacions, si es requereix alguna dada per part de l’usuari, s’indicarà en el formulari el tractament de dades corresponent.

Menors

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.

Si desitja usar els nostres serveis a través de la web i tens 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del seu tutor legal per a emmagatzemar les seues dades, en cas que no el tinguem, podrem bloquejar o eliminar-lo.

Seguretat

Ajuntament de Museros adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per a complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

Les versions actualitzades es publicaran en la nostra pàgina web.

Legislació Aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen este web *site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’usuari i Ajuntament de Museros per l’ús d’este lloc web, s’acorda el sotmetiment d’estes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.

Última Actualització: 05 de Desembre de 2023