PLA RESISTIR FASE II

Es publica la llista dels sol·licitants admesos i exclosos i es requereix a aquests últims perquè en el termini màxim e improrrogable de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a que tinga lloc la publicació en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, en el Portal de Transparència i en el lloc municipal Web www.ajunt-museros.com, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició

PLA RESISTIR FASE II

Es publica la llista de beneficiaris de la Fase II i el repartiment proporcional del sobrant entre els autònoms i les microempreses de la Fase I i de la Fase II, que han justificat despeses per import de 2.000 euros, com a mínim.