TIC

La regidoria Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) naix amb la necessitat de l’administració electrònica i té com a principal objectiu establir les diferents línies estratègiques d’actuació que conduiran a una major eficiència en la gestió administrativa i al desenvolupament de la societat de la informació, d’aquesta manera es pretén generar una administració electrònica més útil i pròxima al ciutadà, dissenyar, desenvolupar i impulsar el desplegament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Per a això es treballa a generalitzar l’ús de solucions reals i rendibilitzar les infraestructures de comunicacions, així com la implantació de noves tecnologies en la gestió municipal, dotant tant al ciutadà com als empleats municipals de les eines informàtiques necessàries.