Pla Museros Plus

Con el Pla Museros Plus podràs pagar en 10 quotes mensuals, de febrer a novembre, els teus impostos locals (IBI, *IVTM, Guals i IAE), beneficiant-te d’un 2% de bonificació sobre el total a pagar.

Per a sol·licitar-ho prou presentar la sol·licitud abans de l’1 de desembre en les oficines de l’Ajuntament de Museros o per email recaudacion@museros.es.

Descarregar Sol·licitut Pla Museros Plus
Document Adobe Acrobat

1. Definició:

El Pla Museros Plus és un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte del deute anual estimat corresponent als següents rebuts de padró: IBI, IVTM i TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES I IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

No es cobraran interessos de demora, sempre que es paguen les fraccions en els terminis indicats.

2. Requisits:

a) No tindre deute pendent en executiva amb l’Administració Municipal.

b) La quota mínima que resulte d’aplicar a la suma dels tributs assenyalats en el paràgraf 1 la periodicitat dels pagaments seleccionats per l’interessat, no podrà ser inferior a 20€.

c) Haurà de domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un únic compte.

3. Periodicitat dels pagaments:

Serà mensual. Consistirà en deu quotes el cobrament de les quals es realitzarà els dies 10 de cada mes, des del 10 de febrer al 10 de novembre inclusivament.

4. Sol·licitut:

‘interessat a acollir-se al Pla Museros Plus haurà de presentar la sol·licitud abans de l’1 de desembre de l’exercici anterior a què es refereix la petició. A partir d’aqueix moment quedarà adherit al Pla Museros Plus per a tots els objectes tributaris dels quals siga titular i que es troben gravats per algun dels tributs enumerats en l’apartat 1, llevat que l’Ajuntament de Museros comunique la denegació per incompliment dels requisits.

Si el responsable del servei que gestiona la sol·licitud estimara que aquesta compleix els requisits exigits per a la seua concessió, podrà elaborar la proposta de resolució del Pla Museros Plus sol·licitat i notificar-la a l’interessat. Una vegada dictada la resolució per l’òrgan competent, si aquesta coincideix en tots els seus termes amb la proposta de resolució notificada a l’interessat, quedarà alliberada l’Administració municipal de l’obligació de notificar a l’interessat la resolució, sempre que aquest extrem li anara així comunicat a l’interessat en el moment de notificar-se-li la proposta de resolució i se li haja advertit de l’obligació de realitzar els pagaments en les dates o terminis fixats en aquesta proposta, llevat que reba notificació en sentit contrari abans de l’inici d’aquests terminis de pagament.

5. Quotes:

D’acord amb les dades que obren en el seu poder, l’Administració efectuarà una estimació de l’import de les quotes que l’interessat ha de pagar en cada fracció. L’import de l’últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia dels rebuts corresponent a l’exercici i les quantitats abonades en els terminis anteriors. En qualsevol moment l’interessat podrà efectuar el pagament d’una sola vegada de totes les quotes no vençudes, causant baixa en el Pla.

6. Descompte:

Aquells que s’acullen a aquest sistema, i atenguen puntualment les mensualitats que se li giren pel banc, gaudiran d’un 2% de descompte sobre el total del deute inclòs en el Pla Museros Plus.

7. Termini:

Sempre abans de l’1 de desembre l’interessat haurà de comunicar expressament a l’Ajuntament de Museros qualsevol canvi en les dades de l’adhesió inicial, referida a periodicitat dels pagaments, rebuts inclosos o número de compte, que produirà efectes en l’exercici següent.

8. Condiciò:

Per a obtindre un certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol dels tributs acollits a aquesta modalitat de pagament, serà necessari que s’haja produït el pagament íntegre d’aquest tribut.

9. Duració:

La sol·licitud farà efecte per als següents períodes voluntaris de pagament, tenint validesa per temps indefinit per als rebuts per als quals es va sol·licitar, sempre que no existisca manifestació expressa en contra per part del subjecte passiu i no deixen de realitzar-se els pagaments en la forma establida. Per a renunciar a aquesta modalitat de pagament l’interessat haurà d’abonar tots els rebuts dels quals haja finalitzat el període voluntari de pagament.

10. Falta de pagament:

Des del moment en què l’Administració tinga coneixement de l’impagament d’un dels terminis, podrà deixar de carregar els terminis següents, considerant-se cancel·lat el fraccionament. En aqueix moment, el règim de pagament anual passarà a ser el general, amb els terminis normals en voluntària. Si el deute estiguera vençut es procedirà al seu cobrament per les vies legalment establides. Les quantitats ingressades en l’exercici pel Pla Museros Plus s’aplicaran, en primer lloc als pagaments ja vençuts i la quantitat sobrant als pagaments futurs a criteri de l’Administració, entenent-se a compte els imports que no cobrisquen els citats documents de cobrament, en el cas que queden quantitats pendents d’ingressar.

Información útil