Informació general

Escola Infantil de Primer Cicle Municipal

L’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal és un projecte de l’Ajuntament de Museros, i concretament, de la Regidoria de Cultura i Educació. Les seues activitats començaren en el curs 2006-2007.
El centre va ser homologat, d’acord amb el conveni de creació entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Museros, de 4 de març de 2008.
Codi del centre: 46030451.
Centre subvencionat, amb bo infantil, per a les aules d’1 a 2 anys i amb aules gratuïtes, de 2 a 3 anys.
El seu reglament orgànic i funcional va ser aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics, en el ple de 27 de juliol de 2006. L’última modificació del mateix es va aprovar en el ple de 28 de maig de 2020.
L’Escola es troba situada al carrer d’Enric Valor, 4.
Telèfons: 960262159 – 960262160
escolainfantil@museros.es

A qui va dirigida?

Té una funció social i educativa i està dirigida a 68 xiquets i xiquetes d’1 any a 3 anys.

Objectius

Fomentar el desenvolupament integral dels xiquets i de les xiquetes, i les seues capacitats.
Facilitar el desenvolupament integral de valors individuals i bàsics.
Afavorir l’adquisició progressiva d’hàbits.
Facilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral.

Aules

1 aula d’1 a 2 anys.
1 aula d’1 a 3 anys.
2 aules de 2 a 3 anys.

Personal

Equip docent (directora, educadores i personal de suport).
Servei de neteja i de manteniment.
Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic.
Consell Escolar

Horaris

Horari lectiu
Horari ordinari o lectiu: de 9.00 h a 17.00 h
Matí
entrada: de 9.00 h a 9.30 h
eixida: de 12.30 h a 13.00 h
pati: d’11.15 h a 12.00 h
Vesprada
entrada: de 15.00 h a 15.30 h
eixida: de 16.30 h a 17.00 h
Horari extraordinari
Matí: de 7.30 h a 09.00 h
Vesprada: de 17.00 h a 18.00 h
En aquest horari extraordinari, es faran activitats de psicomotricitat, expressió musical, relaxació i jocs.
Direcció: horari d’atenció a pares
Dimarts i dijous d’11.15 h a 12.00 h

Servei de menjador

El menjar casolà i saludable és elaborat cada dia en la cuina de l’escola amb productes frescos i està adaptat a les necessitats específiques dels alumnes
Horari de menjador: 12.30 h

Tarifes i pagament

Tarifes
Matrícula: 60 €, per als alumnes d’1 a 2 anys.
Per als alumnes de 2 a 3 anys, gratuïta.
Hores extres de matí: 30 € de 7.30 h a 9.00 h
Hores extres de vesprada: 20 € 17.00 h a 18.00 h
Menjador: 80 € al mes
Abonament menjador de 10 dies: 60 €
Agenda electrònica: 10 €

Educació

272 € al mes (cal descomptar l’abonament de Conselleria), per a alumnes d’1 a 2 anys.
Gratuïta per a alumnes de 2 a 3 anys.
Bonificació per renda: els pares o tutors empadronats a Museros que acrediten, tot autoritzant l’Ajuntament de Museros a consultar les seues dades en l’AEAT, uns ingressos anuals inferiors a 25.000 €.
Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació sobre el preu de l’ensenyament:
Si es tracta de famílies nombroses de caràcter ordinari amb ingressos anuals inferiors a 50.000,00 € bruts, un 20% de bonificació.
Si es tracta de famílies nombroses de caràcter especial amb ingressos anuals inferiors a 60.000,00 € bruts, un 30% de bonificació.
Si una família tinguera més d’un fill matriculat a l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal tindrà dret a una bonificació del 20% en el preu de l’ensenyament del segon i següents germans matriculats. Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, els ingressos de la unitat familiar no han de superar els 50.000,00 € bruts. Aquesta bonificació no serà aplicable als beneficiaris de la bonificació per família nombrosa .

Pagament

El pagament es realitzarà per domiciliació bancària.
Els abonaments de menjador s’hauran d’ingressar en quasevol entitat bancària al compte corrent de l’Ajuntament de Museros.

Dies de cobrament o pagament

Els dies de cobrament o pagament seran de l’1 al 5 de cada mes.
Si els rebuts no es paguen, es cobraran despeses bancàries.

Programació didàctica

La programació didàctica ha estat dissenyada d’acord amb els objectius del currículum d’educació infantil.
Es treballarà mitjançant el joc i l’experimentació, segons els interessos i el nivell de desenvolupament dels xiquets.
La tutora entregarà, als pares, un informe trimestral amb els objectius treballats.

Normes de funcionament i salut

Normes de funcionament
Els xiquets i les xiquetes portaran una motxilla per dur les seues pertinences.
La roba haurà de ser còmoda i tota marcada.
La bata és obligatòria.
Per parlar amb l’educadora, haurà de demanar-se cita prèvia.
Si és necessari recollir un xiquet durant la jornada escolar, sols es farà en horari de pati.
Els xiquets i les xiquetes només poden ser recollits pels pares o per altra persona en ensenyar el carnet de recollida.

Normes de salut

No es pot assistir a classe amb malalties contagioses.
Quan un xiquet o una xiqueta tinga 37,5º de febre, es telefonarà als pares perquè vinguen a recollir-los.
El personal del centre no administrarà medicaments als xiquets; en cas que siga absolutament necessari, es presentarà l’autorització dels pares i un informe mèdic amb la pauta d’administració i l’horari.