Inscripcions

Del 30 de setembre al 13 d’octubre.
Per registre d’entrada a l’Ajuntament o per la seu electrònica.

Projecte Seguim amb tu, Curs escolar 2021-2022

Regidoria d’Educació i Esports i Regidoria d’Infància

Descripció del projecte

Amb l’inici del nou curs escolar, l’Ajuntament de Museros posa en marxa una nova edició el projecte Seguim amb tu. Es tracta d’un conjunt de propostes educatives i esportives dirigides als xiquets i a les xiquetes en edat escolar.
Aquestes activitats es desenvoluparan al llarg del curs acadèmic 2021-2022, sempre que la situació epidemiològica ho permeta, segons les indicacions de les autoritats sanitàries. Estaran subvencionades per l’Ajuntament de Museros, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Per tant, seran activitats gratuïtes per a les famílies.

Activitats esportives

Educació física de base
Descripció: activitat física bàsica per als més menuts, en la qual l’objectiu principal que es treballarà seran jocs per a estar en continu moviment, en els quals implicarem el descobriment guiat, el treball mental i el treball físic, és a dir, un treball bàsic general que forme la persona d’una manera motriu completa i amb el descobriment de noves activitats.
Serà una activitat que es basarà en fer activitat física mitjançant el joc i que buscarà, principalment, l’oci i la diversió del xiquet o de la xiqueta.
Destinataris: xiquets i xiquetes nascuts l’any 2018.
Lloc de realització: poliesportiu municipal o CEIP Blasco Ibáñez.
Places: l’activitat podrà atendre un màxim de 15 participants.
Dates i horari: del 18 d’octubre de 2021 al 30 de juny de 2022, dilluns i dimecres, de 17.30 h a 18.30 h.
Preesport
Descripció: activitat física bàsica multiesportiva abans de l’especialització del xiquet o de la xiqueta en un esport o en diversos esports. L’objectiu principal serà donar a conéixer diferents modalitats esportives, tot aprofitant els beneficis de cada activitat per a la formació completa de la persona i per a visibilitzar en el xiquet o en la xiqueta altres tipus d’esports que no sols siguen els majoritaris. Es treballarà amb el joc, amb exercicis específics de cada disciplina i es buscarà principalment l’oci i la diversió del xiquet o de la xiqueta, però amb una determinada transferència real de l’aprenentatge per al xiquet o la xiqueta en cadascuna de les modalitats esportives.
Destinataris: xiquets i xiquetes nascuts el 2016 o 2017.
Lloc de realització: poliesportiu municipal o CEIP Blasco Ibáñez.
Places: l’activitat podrà atendre un màxim de 15 participants.
Dates i horari: del 18 d’octubre de 2021 al 30 de juny de 2022, dimarts i dijous, de 17.30 h a 18.30 h.

Activitats educatives

Reforç educatiu
Descripció: el programa de reforç educatiu pretén donar resposta a les necessitats educatives existents dins de la població escolar, i donar un suport d’acompanyament escolar a aquell alumnat amb més dificultats d’aprenentatge mitjançant diverses accions específiques que permetran un millor desenvolupament de cada curs acadèmic per als usuaris i usuàries d’aquest programa. Els objectius específics del programa seran els següents:
• Adquirir els coneixements imprescindibles per al desenvolupament de les competències bàsiques en els àmbits científic i sociolingüístic.
• Ampliar i incrementar l’oferta de les activitats dirigides a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i falta de recursos.
• Aprendre a estudiar mitjançant l’aprenentatge de tècniques, l’ús d’eines i recursos que fomenten l’hàbit i l’interés per l’estudi.
• Reforçar i ampliar els coneixements adquirits a classe.
• Facilitar que l’alumnat s’adapte al nou ritme i entorn escolar.
• Afavorir en l’alumnat una actitud positiva i activa davant l’aprenentatge.
• Facilitar una atenció més personalitzada dels alumnes i de les alumnes, segons les seues necessitats.
• Reforçar l’autoestima personal, escolar i social de l’alumnat.
• Combatre la bretxa educativa de l’alumnat més vulnerable.
Destinataris: aquest programa està destinat a tot l’alumnat matriculat als centres de la localitat en el curs acadèmic 2021-2022, en els cursos 5é i 6é d’educació primària o 1r, 2n, 3r i 4t d’educació secundària obligatòria (ESO). Els tutors i la coordinació pedagògica de cada centre seleccionaran, d’acord amb els criteris establerts, l’alumnat que participarà en el programa. Els grups seran reduïts, de la mateixa etapa i, si és possible, del mateix cicle. Es proposa, a més a més, que els grups d’ESO es confeccionen d’acord amb l’àmbit de reforç que necessiten, és a dir, científic o sociolingüístic.
Lloc de realització: CEIP Blasco Ibáñez.
Dates i horari: del 18 d’octubre de 2021 al 17 de juny de 2022. Horari de vesprada (extraescolar) a determinar.

Condicions de participació

1. Les diferents activitats del projecte es desenvoluparan sempre que la situació epidemiològica ho permeta, segons les indicacions de les autoritats sanitàries.
2. Per a participar en cada activitat, s’haurà de presentar la sol·licitud corresponent amb la documentació requerida per registre d’entrada de l’Ajuntament de Museros.
3. Les persones participants i els seus responsables legals acceptaran totes les condicions de participació, i es comprometen a complir-les, i en tot moment, seguiran les indicacions de les persones responsables de l’activitat.
4. Els xiquets i les xiquetes hauran d’accedir a l’activitat proveïts de la seua mascareta de protecció a partir dels 6 anys. Hauran de complir els protocols de seguretat i les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries establides o que es disposen en funció de les recomanacions sanitàries.
5. A les activitats, no podrà assistir cap xiquet o xiqueta que haja tingut contacte estret amb un cas sospitós, o confirmat en almenys 14 dies, o que presente símptomes compatibles amb la COVID-19, i els pares o les mares estan obligats a informar a les persones responsables de l’activitat, mitjançant el telèfon de l’Ajuntament (961441680).
6. Es durà un registre de l’alumnat assistent, de manera que, si es detecta un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar.
7. El xiquet o la xiqueta que presente condicions de salut que el faça més vulnerable per a la COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà assistir a les activitats, sempre que mantinga les mesures de protecció rigoroses, si la seua condició clínica està controlada i que no hi haja indicació mèdica de no fer-ho, amb declaració responsable que es troba a la sol·licitud.
8. Les activitats esportives (educació física de base i preesport) tenen un límit de places, que seran assignades per rigorós ordre de registre de les sol·licituds. Les persones participants es comprometen a assistir a l’activitat en els horaris establerts. En cas de no assistència sense causa justificada, podrà suposar l’expulsió de l’activitat i la seua plaça serà ocupada per una altra persona interessada.
9. Les persones que podran participar en l’activitat de reforç educatiu seran seleccionades per la coordinació pedagògica de cada centre i es comprometen a assistir a l’activitat en els horaris establerts. Hauran d’acceptar les normes establertes en el reglament de règim intern del programa de reforç educatiu aprovat per l’Ajuntament de Museros. En cas de no assistència sense causa justificada, podrà suposar l’expulsió de l’activitat i la seua plaça serà ocupada per una altra persona interessada.

Totes les mesures i recomanacions indicades s’hauran d’adaptar d’acord amb l’evolució de la situació epidemiològica, a les indicacions de les autoritats sanitàries i a les guies, als protocols i als procediments d’actuació existents o que es desenvolupen per a cada escenari previst de transmissió del SARS-CoV-2.