Anunci

BASES ESPECÍFIQUES PER A la SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE CONSERGE DEL POLIESPORTIU

Selecció d’una plaça de conserge del poliesportiu, laboral fix, pel sistema de torn lliure, concurs oposició, Grup C, Subgrup C2, que figura inclosa en l’Oferta d’ocupació pública de 2020.

Les funcions que exercirà la persona seleccionada seran, sota la dependència de la regidoria d’Esports, les pròpies de la categoria laboral i totes aquelles que li siguen encomanades pels responsables municipals competents.

El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils comptats des del següent a la publicació de la convocatòria en el DOGV.