SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L’IVACE, PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN L’EXERCICI 2021.

SUBVENCIÓ: IVACE 2021 núm. exp. E4SP41/2021/31

OBJECTE: Execució de l’obra pública de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent a Museros el 2020. Sectors 3, 14, 15, 16, 17 i 18 de Museros.

DURACIÓ: 3 mesos

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 115.158,69 € més 24.183,32 € d’IVA, total 139.342,01 €

 

VALOR ESTIMAT: 115.158,69 €

TRAMITACIÓ: ordinària.

TIPUS DE CONTRACTE: obra

PROCEDIMENT: procediment obert simplificat.

FORMA D’ADJUDICACIÓ: oferta econòmicament més avantatjosa per diversos criteris (75 % criteris quantificables automàticament i 25 % criteris quantificables per judici de valor).