Instancies

Generals

• Sol·licitud general pdf>

Recaudació

• Sol·licitud de bonificació per familia nombrosa IBI pdf>
• Sol·licitud per al pla Museros Plus pdf>
• sol·licitud de domiciliació bancària pdf>
• Declaració tributària sobre plusvalia pdf>
• Documentació per a la sol·licitud d’exempció per discapacitat pdf>

Urbanisme

• Sol·licitud altes guals pdf>
• Sol·licitud canvi titularitat d’activitat pdf>
• Sol·licitud compatibilitat urbanistica d’activitat pdf>
• Sol·licitud comunicació ambiental d’activitat pdf>
• Sol·licitud d’ocupació via pública pdf>
• Sol·licitud de certificat o Informe Urbanístic pdf>
• Sol·licitud declaració responsable ambiental d’activitat pdf>
• Sol·licitud declaració responsable obra menor + Annex 1 pdf>
• Sol·licitud llicència ambiental d’activitat pdf>
• Sol·licitud vivenda primera ocupació pdf>
• Sol·licitud vivenda segona ocupació pdf>

Agricultura i Medi Ambient

• Declaració responsable horts socials pdf>
• Sol·licitud horts socials pdf>
• Sol·licitud tancament camins rurals pdf>

Cultura

• Sol·licitud revalidació de la JQCV pdf>
• Solicitud de cesió d’espai public pdf>

Policia

Sol·licitud de llicencia d’animal potencialment perillós <pff>
Declaració responsable d’animal potencialment perillós <pdf>